Rizika prodeje služeb CK na slevovém portálu

Prodej slevových poukázek na zájezdy nebo jednotlivé služby cestovního ruchu na slevových portálech s sebou nese z právního pohledu pro cestovní kancelář rizika, která si ne vždy uvědomí. Článek upozorňuje na typy slevových portálů a hlavně na rizika, která pro cestovní kancelář u nich vyplývají - a dává návod, jak se jim vyhnout.

 • 10.4.2012
 • Lenka Čechurová

Možnost odstranění podpisového vzoru z internetu

Podpisové vzory členů statutárních orgánů právnických osob a vedoucích jejich organizačních složek se donedávna povinně zakládaly do sbírky listin, která je veřejnosti přístupná na rejstříkovém soudě a rovněž na internetu. Zejména s ohledem na snadnost přístupu k podpisovým vzorům na internetu hrozí jejich zneužití. V tomto právním okénku se dozvíte, jak tomu po novele obchodního zákoníku zamezit.

 • 5.3.2012
 • Lenka Čechurová

Vymáhání pohledávek

Neplnění závazků dlužníky a vymáhání těchto pohledávek trápí nejen podnikatele v cestovním ruchu, ale podnikatele snad ve všech oborech. Co je potřeba pro úspěšné vymáhání pohledávek a jak správně postupovat ...

 • 29.2.2012
 • Lenka Čechurová

Co dělat, aby Vám právo „neuteklo“?

Zásadně všechna práva na peněžitá plnění se promlčují. To znamená, že je lze proti dlužníkovi účinně uplatňovat jen, dokud neuplyne tzv. promlčecí doba. Uplynutím promlčecí doby totiž vzniká dlužníkovi právo vznést námitku promlčení, a pokud tak dlužník učiní, nemůže již soud promlčené právo přiznat.  Toto právní okénko přináší návod + přehled promlčecích dob, který pomůže o nějaký nárok zbytečně nepřijít - nebo naopak neplatit to, co již platit nemusíte.

 • 23.1.2012
 • Lenka Čechurová

Poškození, ztráta nebo odcizení zavazadla na zájezdu

Během zájezdu se vyskytuje mnoho momentů, kdy mohou zavazadla klientů přijít k úhoně – při přepravě autobusem, při ubytování v hotelu, motelu či kempu, při rekreaci samotné.Poškození, ztráta či odcizení zavazadla není nic jiného než materiální škoda na straně klienta a klient má za zákonem stanovených podmínek nárok na to, aby mu vzniklá škoda byla nahrazena.Poškození, ztráta nebo odcizení zavazadla může v určitých případech znamenat také nemožnost klienta v zájezdu pokračovat podle plánu nebo si jej užít jen omezeně. Následkem tedy může být také nemateriální újma.Odpovědnost cestovní kanceláře z cestovní smlouvy nelze omezit nebo vyloučit obecným prohlášením, že cestovní kancelář nenese odpovědnost za zavazadla klienta. Předpokladem vzniku povinnosti cestovní kanceláře nahradit klientovi škodu je ...

 • 11.12.2011
 • Eva Mráčková

Pojištění odpovědnosti za škodu v cestovním ruchu

Podstatou tohoto pojištění je závazek pojistitele  uhradit za pojištěného škodu až do výše sjednaného limitu pojistného plnění v situaci, kdy pojištěnému vznikne povinnost hradit škodu, za kterou je odpovědný. Pojištění pojištěného zbaví občanskoprávních důsledků, tj. povinnosti nahradit škodu, a to v rozsahu pojistného krytí.Na místo náhrady škody poskytnuté odpovědnou osobu je poškozenému vyplaceno pojistné plnění přímo pojistitelem.

 • 8.11.2011
 • Lenka Čechurová

Na co nezapomenout ve smlouvě s průvodcem

Spokojenost zákazníka cestovní kanceláře s jí poskytovaným zájezdem ovlivňuje podstatnou měrou kvalita služeb poskytovaných na zájezdu průvodcem. Jelikož k prodeji zájezdu dochází na základě cestovní smlouvy, která je uzavírána výhradně mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, odpovídá za průvodcovské služby na zájezdu ve vztahu k zákazníkovi výhradně cestovní kancelář. Cestovní kanceláře nejsou legálně s to zbavit se odpovědnosti za nekvalitní služby poskytované v rámci zájezdu průvodcem a za jejich případné důsledky. Mohou ovšem přijmout preventivní opatření, která jim, v případě nekvalitních služeb či pochybení na straně průvodce, umožní alespoň částečně se na něm hojit.

 • 3.10.2011
 • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: