Morální kodex

 

MORÁLNÍ KODEX JEDNÁNÍ ČLENŮ ACK

Článek l

Poslání kodexu

Členové ACK ČR prohlašují, že budou ve své činnosti s nejlepším vědomím a svědomím dodržovat ustanovení tohoto Kodexu zejména proto, aby:

1. bylo klientům bez zbytečného odkladu umožněno získat stanovisko k předložené otázce, námětu, problému či reklamaci

2. byly udržovány korektní vztahy mezi členy ACK a jejich obchodními partnery a klienty i mezi členy samotnými navzájem

3. byla posilována důvěra veřejnosti k cestovním kancelářím (jejich prodejním sítím) a agenturám zejména tím, že členství v ACK je zárukou korektnosti, spolehlivosti a vysoké kvality poskytovaných služeb

4. byly chráněny zájmy členů ACK ve vztahu k obchodním partnerům, zákazníkům, orgánům veřejné správy a jiným dotčeným subjektům

Článek 2

Zásady chování a jednání členů ACK

1. Členové ACK dodržují stanovy a usnesení orgánů ACK a plní závazky k ACK.

2. Při své podnikatelské činnosti se členové ACK řídí těmito zásadami:
- soutěž vedou čestným a poctivým způsobem, nepoužívají bez dohody databáze, grafické návrhy apod. prostředky, o nichž se dozvědí, že byly pořízeny nákladem jiné cestovní kanceláře

- respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti, vyvarují se nepravdivých a neúplných informací o ostatních členech ACK, svých konkurentech a jejich zaměstnancích

- klientům poskytují dostatečně podrobné informace (min. v rozsahu požadovaném zákonem číslo 159/1999 Sb. v platném znění) a přímo odkazují na vlastní podmínky účasti popř. další závazné a doporučující pokyny

- poskytují si navzájem za předem daných podmínek informace o neseriózním jednání obchodních partnerů s cílem ochránit členy a jejich klienty před negativním působením takových subjektů a jsou v tomto ohledu vzájemně solidární

- členové ACK ČR nepoužívají ve vztahu k dodavatelským firmám či jiným podnikatelským subjektům zavádějící či klamavé informace, jimiž mohou poškodit je či jiné subjekty na trhu. Ve své činnosti usilují o seriozní dodržování uzavřených smluvních vztahů (včetně ústních). Za základ dobrých vztahů považují platební disciplínu, při jednání s orgány státní správy a veřejným sektorem předcházejí vzniku možných konfliktů zájmů, korupce či jiných projevů "šedé ekonomiky"

- členové ACK ČR dodržují pravidla čestných obchodních, reklamních a marketingových postupů, především nepoužívají zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, které potenciálně způsobují riziko poškození zákazníků i dalších subjektů trhu

- členové ACK ČR vytvářejí svým zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky dle specifik jejich pracovního zařazení a obsahu práce. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je založen na vzájemné úctě. Zaměstnavatelé poskytují informace související s výkonem práce, vytvářejí podmínky pro zvyšování kvalifikace, eliminují veškeré projevy diskriminace na pracovišti, dbají na spravedlivé odměňování. V otázkách pracovně-právních vztahů je postupováno v souladu s platnými právními předpisy

- členové ACK ČR dodržují platné zákonné normy, účetní evidence je vedena v souladu s platnými předpisy a nařízeními, poplatky a daně jsou řádně odváděny

- členové mají viditelně označené své provozovny s uvedením firmy, adresy podniku a jména odpovědné osoby, oprávněné řešit reklamace.

 

3. Při jednáních s partnery a klienty se členové ACK řídí těmito zásadami:

- uplatňování zdvořilého a korektního přístupu k partnerům a klientům

- řádné uzavírání smluv vč. dohodnutí přesných obchodních, platebních a stornopodmínek; k tomu mohou členové využívat v ACK přijaté vzorové materiály

- dodržování platných právních tuzemských i mezinárodních norem a dohod souvisejících s činnostmi členů ACK, vč. úmluvy o podmínkách bezpečnosti dopravy

- zveřejňování firmy organizátora dle platné legislativy, nejpozději v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

- respektování obchodních zájmů partnera a dodržování obchodního tajemství

- řádné plnění veškerých závazků plynoucích z uzavřených smluv

- spolupráce se zkušenými a kvalifikovanými průvodci pro poskytování průvodcovských služeb

- upřednostňování spolupráce s certifikovanými ubytovacími zařízeními a subjekty podnikajícími v souladu s platnou legislativou

- doporučování uzavírat cestovní pojištění klientů.

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 

1. Nedodržování zásad tohoto Kodexu může být důvodem k rozhodnutí o vyloučení z ACK

2. Kodex byl schválen Valným shromážděním ACK ČR dne 1.11.2011.

Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři