Stanovisko ACK ČR ke kampani SOS ohledně cen zájezdů

Sdružení obrany spotřebitele vyvolalo unfair kampaňvůči cestovním kancelářím. Uvádění cen zájezdů strukturovaným způsobemklienty nepoškozuje - právě naopak je k nim spravedlivé. Dokud budouceny uvádět ve více položkách letecké společnosti, nelze cestovníkancelář nutit, aby postupovaly jinak. To je věc podnikatelskéhorozhodnutí a rizika.

 • 3.10.2007
 • Lenka Čechurová

Účinná obrana CK proti pokutě ŽÚ inspirované SOS

SOS vyvolal kontrolu a následné obvinění CK zauvedení ceny zájezdu formou základní ceny + všech příplatků a tax. CKse odvolala - a uspěla.

 • 3.10.2007
 • Michal Veber

ACK ČR odmítá výzvu Sdružení obrany spotřebitelů

Asociace cestovních kanceláří České republiky odmítávýzvu Sdružení obrany spotřebitelů požadující okamžité zastaveníúčtování dodatečných poplatků k cenám zájezdů zaslanou vybranýmcestovním kancelářím. Hlavním argumentem tohoto odmítnutí je současnáprůhlednost výběru těchto poplatků, které jsou klientům známy ještěpřed uzavřením cestovní smlouvy.

 • 3.10.2007
 • Michal Veber

Shengenská víza platí pro tranzit přes ČR

Držitelé vyjmenovaných typů schengenských víz mohoutranzitovat přes ČR (a další nové státy EU)v celkové délce do 5 dnů beztoho, aby si museli opatřit národní vízum.

 • 3.10.2007
 • Michal Veber

Projekt SROP přinesl CK více než dva milióny Kč

Projekt SROP "Zvýšení návštěvnosti turistickýchregionů ČR zahraničními turisty" přinesl incomingovým cestovnímkancelářím a agenturám 2,340.000 Kč. Zúčastnilo se 21 CK, každá mohlaobdržet až 120.000 Kč jako úhradu na zařazení nového produktu doincominngového katalogu.

 • 3.10.2007
 • Michal Veber

Valné shromáždění ACK ČR - Věcným tónem

Na to, že  činitelé z vládní a parlamentní roviny se již rok zabývají šachy kolem  svých křesel, nejnověji ve spojení s reformním balíkem, jsme si již byli nuceni zvyknout, a tak ACK ČR rezignovala na účast ministra pro místní rozvoj i předsedů parlamentních výborů a podvýborů a rozhodla se pojmout letošní Valné shromáždění zcela pracovně. Ke sdělení vládním a parlamentním špičkám, co cestovní ruch pro Českou republiku znamená a co všechno by znamenat mohl a hlavně, co je pro to potřeba konkrétně dělat na jejich úrovni, se najde příhodnější doba, doufejme, že brzy. Praxe ovšem na takovou kýženou událost nemůže čekat, to by podnikatelé dřív zkrachovali a český cestovní ruch a potažmo i státní rozpočet zplakaly nad výdělkem.  A tak se letošní Valné shromáždění ACK ČR konalo v obvyklém termínu za účasti hostů spíše z výkonné roviny. Byli jimi za státní sféru náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Jiří Vačkář spolu s vedoucím samostatného odd. práva a státního dohledu v CR Ing.Petrem Houškou a dále ředitel CzechTourism Ing.Rostislav Vondruška. Partnerskou podnikatelskou sféru reprezentoval prezident Asociace hotelů a restaurací a místopředseda SOCR Ing. Pavel Hlinka.

V přehledu aktivit ACK ČR za minulé období jakož i úkolech na to budoucí zazněla celá řada významných témat. Počínaje problémy spojenými s novelou zákona č.159/1999 Sb. formou přílepku živnostenského zákona, na jejíž nedokonalost ACK poukazovala, avšak  politická sféra žila jinými otázkami, takže řešení není dodnes. Různé obskurní subjekty tak vesele beztrestně zákon obcházejí, zatímco u těch poctivých jsou častými hosty pilní kontroloři, vyžadující, aby na prodejním letáku byla pořádající cestovní kancelář uvedena nejen všeobecně známým logem obsahujícím plný název, ale i IČ nebo adresu, nejlépe obojí. Naopak pojišťovny si mohou mnout ruce nad celkem bezpracnými zisky, jestliže je povinností pojišťovat i kombinace služeb pro podnikatele, které by patřily pod obchodní zákoník a nikoliv ochranu spotřebitele a nadto jsou často placeny až ex post, takže pojistná událost vůbec nemůže nastat. Tuto absurditu zařadilo MMR na návrh ACK do připomínek k „evropské“ směrnici 314/EHS/90. Zároveň ACK požaduje upřesnit pojem organizovat „příležitostně“ tak, aby nedocházelo k obcházení zákona. Novela evropské směrnice je ovšem během na značně dlouhou trať, a tak řešení nedostatků přílepkového zákona hodlá ACK nastolit, jen co se na vládní úrovni vyjasní natolik, aby byl prostor pro jednání o patro níž.

Dalším velkým problémem je zveřejňování cen zahraničních zájezdů v kontextu separátního uvádění letištních tax a jiných poplatků. Primárně problém vychází od leteckých dopravců a je zneužíván subjekty, které tyto různě vysoké poplatky neuvádějí ani průhledně ani všechny a klamou tak zákazníky. I poctivé CK jsou pak z hlediska konkurenceschopnosti tlačeny do toho uvádět poplatky sice přehledně, ale mimo základní cenu. Internetové vyhledavače totiž seřazují zájezdy právě podle základní ceny, takže ve vzájemném srovnání vyjde cena zahrnující všechny poplatky jako neúměrně vysoká. Klamavé uvádění cen poskytuje prostor pro Sdružení obrany spotřebitele, které vedle oprávněné kritiky nešvarů zpochybňuje práci i těch CK, které dodržují všechny požadavky zákona; SOS nadto volí pochybné metody, kdy nejprve vše neobjektivně leč široce medializuje a pak teprve je ochotno o čemkoliv jednat. Přitom, jak ukázalo jednání na MMR z iniciativy ACK, SOS vznáší požadavky vysoko nad rámec platné legislativy. Vždyť i právníci z MMR potvrdili stanovisko ACK, že není rozhodující, zda je cena uvedena jednou či více složkami, ale rozhodující je, zda je klient o všech poplatcích předem informován. Podobně je tomu s požadavky SOS při tvorbě reklamačních řádů a vyřizování reklamací, kde SOS vznesl řadu připomínek i k vzorovému reklamačnímu řádu schválenému odborníky z České obchodní inspekce. Aktivity SOS jsou o to nebezpečnější, že jeho činnost je spolufinancována z evropských peněz a má tak nesrovnatelně větší prostředky na právníky a média. Skutečné řešení situace však může přinést jedině zákonná úprava, která se připravuje i v evropském měřítku.

Uplynulé období bylo bohaté na změny zákonů, a tak se značná pozornost ACK upřela na osvětu a tvorbu praktických pomůcek v tomto směru. Jako partner vzdělávacího projektu členské Vysoké školy obchodní ušila obsah kurzu Komunikace pro pracovníky cestovního ruchu přesně na míru cestovních kanceláří a agentur, o čemž svědčila nejen dobrá účast, ale i napjatá pozornost posluchačů do pozdních nočních hodin. K tomu vytvořené materiály daly souhrnné informace o komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky, psychologii i o hlavních předpisech, které je třeba ve styku se zákazníkem respektovat. Svým členům pak ACK nadto návazně na tématické semináře na Klubových dnech předala nejen vzorový reklamační řád, ale i „kuchařky“, jak s novým zákoníkem práce, co si hlídat kvůli kontrolám inspektorů práce vůbec a BOZP zvlášť a naposled návod vč. překladů, jak se přihlásit k obratové dani v Rakousku. Last but not least se projednávaly otázky odpovědnosti cestovní kanceláře a možnosti pojištění v tomto směru, které znovu obnažil rozsudek Nejvyššího soudu v kauze Nažidla.

Legislativci tomu chtěli, že cestovní kanceláře jsou v nejednom gardu znevýhodněny oproti  dodavatelům. Nejmarkantnějším příkladem jsou pojišťovny, které díky povinnému pojištění pro případ úpadku přicházejí k jistým – a někdy dost bezpracným ziskům. Proto si ACK dala úkol pracovat na nápravě tohoto stavu. V oblasti systémů nabízejících poukázky na zájezdy se v uplynulém roce již podařilo vyjednat snížení původně navrhované provize na polovinu; ACK je přesvědčena, že i tato sazba je neopodstatněně  vysoká, a tak chystá další jednání. Podobně se podařilo dohodnout příznivější provize u plateb kartami s Komerční bankou. Jak čelit tomu, že provize za letenky padají na nulu, bude řešit sekce IATA.

Velká pozornost byla věnována incomingu, kde ACK velmi úzce spolupracuje s CzechTourism; v rámci projektu SROP získaly incomingové firmy příspěvek až 120.000 Kč na zařazení nových regionálních produktů do cizojazyčného nabídkového katalogu, což přispělo jak k rozšíření geografie nabídky míst v České republice, tak někdy i k vydání katalogu v další jazykové mutaci k proniknutí na nové trhy. ACK dále zpracovala jako   podklad pro Koncepci cestovního ruchu do roku 2013 i pro bezprostřední praktické potřeby analýzu kongresové turistiky a studii potenciálu ruského trhu, o jehož významu pro incoming není pochyb. V letošním roce si dala za úkol podívat se ve spolupráci s CzechTourism na zoubek osudu „55 překážek rozvoje cestovního ruchu“, nakolik se je podařilo odstranit či jen zamést pod koberec zapomnění a které nové se mezitím stačily vyrojit.

Prezident AHR přišel záměrně jen se zdravicí spolu s konstatováním, že pro řešení společných problémů má ACK s AHR jinou platformu. Určitě na ní bude rušno. Kromě otázek novely živnostenského zákona trápí incoming cenová politika mnohých hotelů, kdy české cestovní kanceláře dostávají horší podmínky než klienti ze zahraničí a z internetu. České CK pak vypadají jako podvodníci a vydřiduši. Cestovní kanceláře by zase měly při výběru ubytovacích zařízení být ostražitější pokud jde o jejich třídu: zda je certifikovaná – nebo jen střižená podle fantazie majitele.

Tvrdé kritice byl podroben dosavadní přístup ČR ve věci fondů EU, kdy jsou podnikatelé sice ujišťováni o množství prostředků pro cestovní ruch z tohoto zdroje, ale konkrétní rámec, natož výzvy se nacházejí v nedohledu a vlak pomalu ujíždí. Náměstek Ing. Vačkář alespoň ujistil, že přes skluz ve vyhlášení výzev bude možné  náklady r.2007 započítat. Potěšitelné bylo i jeho sdělení, že se na MMR vrátili někteří pracovníci, kteří se v oblasti cestovního ruchu dobře orientují. Nicméně přítomní by ocenili bonmot nám.Vačkáře na adresu ministerstva: „cestovní ruch na MMR je těsně před Bankrotem“ raději v situaci, kdyby tolik nepřipomínal černý humor.  Zasloužené ocenění, kterého se dočkal ředitel CzechTourism Ing. Vondruška, bylo vysloveno jedním dechem s nadějí, že na tomto místě nedojde k personálním změnám, o nichž se čas od času šušká.

Zasedání bylo pracovní a hutné, což ovšem nebránilo tomu, aby se jak zpráva o činnosti, která shrnula celé to bohaté dění a aktivity uplynulého roku s telegrafickou stručností, tak diskuse a dokonce i volby nepojednávaly v lehkém tónu a neprokládaly situačním humorem a vtípky včetně na vlastní adresu mluvčích, takže atmosféra v sále nebyla schůzovní, ale přátelsky milá, spojující příjemné s užitečným.

Pokud jde o ty užitečné příjemnosti, patřila k nim bezesporu i lokalizace a organizace zasedání v hotelu Globus v Praze 4 členské organizace Incoczech Travel Prague. Valné shromáždění ACK se zde již kdysi konalo, ale za těch 13 let doznala členská základna takových změn, že mnoho přítomných ani netušilo, jak vhodný hotel pro kongresové apod. akce zde je: kousek od dálnice a stanice metra – a přitom v naprostém klidu v lůnu přírody, s dostatkem parkovacích ploch a vlastními garážemi nádavkem. A tak účastníci i hodovali a dobrou krmi spolu měli, ba i do zahrádky na okraji Krčského lesa zašli, aby občerstveni schválili v rekordním tempu program činnosti na léta 2007/2008 i rozpočet, zvolili část představenstva, kterým vypršel mandát,  a shodli se na potřebě intenzivnějšího využívání všech možností, které začlenění do Asociace skýtá, od informačních toků po lobbování za společné zájmy. Protože kdo tyto neviditelné sítě v návalu každodenních provozních starostí podcení, může snadno v lepším případě zjistit, že mu těch starostí poněkud přibylo, v horším, že mu s nimi ubylo i příležitostí.


Praha 6.6.2007 Eva Mráčková

 • 6.6.2007
 • Michal Veber
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři