Jak reklamovat vady zájezdu?

Platí, že lze reklamovat pouze to, co je uvedeno ve smlouvě o zájezdu, nebo v potvrzení o zájezdu.

 • 31.8.2017
 • Martina Košlíková

Pojištěné cestovní kanceláře

Níže uvedené pojišťovny poskytují pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění proti úpadku je nedílnou součástí uzavřené cestovní smlouvy. Asociace nezodpovídá za obsah externích stránek, na které níže uvedené prolinky odkazují. Rovněž neručí za úplnost a aktuálnost zde uvedených údajů. Česká podnikatelská pojišťovna Generali UNIQA ERV pojišťovna, a. s. (dříve Evropská cestovní pojišťovna) Union poisťovňa (kliknutím stáhnete seznam pojištěných CK ve formátu *.pdf) Allianz Slavia pojišťovna, a.s. Nefunkční prolink? Dejte nám vědět .

 • 31.8.2017
 • Michal Veber

Tzv. černá listina leteckých dopravců v rámci EU

Seznam aerolinií, které mají zakázaný provoz v rámci Evropské unie, tedy tzv. čenou listinu leteckých společností. Pro zvýšení bezpečnosti v Evropě rozhodla Evropská komise – po dohodě s orgány bezpečnosti letecké dopravy členských států – o zákazuleteckých společností, které nejsou dostatečně bezpečné pro provoz vevropském vzdušném prostoru. Tyto společnosti a bližší informace k problematice jsou k nalezení na adrese https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/air/safety/air-ban/doc/list_cs.pdf Aktualizováno k 16. květnu 2017

 • 29.8.2017
 • Martina Košlíková

Co znamená počet dnů a počet nocí? Jak se určuje délka zájezdu?

Za začátek zájezdu (dle platných norem v ČR, ale i v EU) je považován čas zahájení první služby a za konec zájezdu je považováno datum a čas ukončení poslední služby. U zájezdu s dopravou je za začátek zájezdu považováno odbavení dopravním prostředkem a končí výstupem z prostředku v místě určené dle smlouva o zájezdu. U pobytu s vlastní dopravou je zahájení datem nástupu do ubytovacího zařízení a konec opět dle smlouvy o zájezdu. Pokud CK uvádí délku zájezdu na určitý počet dnů, neslouží však tyto celé dny k vlastní relaxaci, ale dle smluvních podmínek na přepravu klientů do/z cílové destinace (týká se prvního a posledního dne).   POZOR - u pobytů s vlastní dopravou, ke kterým je nabízena fakultativně možnost zakoupení dopravy, je v ceníku zpravidla uvedeno datum nástupu do ubytovacího zařízení. Čas na dopravu (pokud si ji dokoupíte), sdělí cestovní kancelář či agentura, často je totiž odjezd o den dříve.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Co je zájezd?

Parametry zájezdu určuje zákon č. 159/1999 Sb. Vytvářet zájezdy smí pouze koncesovaná pojištěná cestovní kancelář. Cestovní agentura pak přeprodává zájezdy tvořené cestovní kanceláří. ZÁKON 159/1999 Sb. ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Hlava I Úvodní ustanovení § 1 (1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. (2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona. (3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání1). (4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o zájezdu2). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Cestovní kancelář je oprávněná pořádat, organizovat, zájezdy. Má povinnost mít oprávnění k provozování koncesované živosti a pojištění proti úpadku. Cestovní kancelář může fungovat také jako cestovní agentura. Cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdů, které vytváří cestovní kancelář. Nesmí vytvářet vlastní zájezdy. Klient vždy musí být informován, která cestovní kancelář daný zájed nabízí. Cestovní kancelář je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřeno pojištění pro případ svého úpadku. O tomto pojištění je povinna informovat v katalogu, resp. na požádání zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář za tímto účelem má od pojišťovny certifikát o uzavřeném pojištění. Klient má možnost ověřit si pojištění cestovní kanceláře na internetových stránkách příslušné pojišťovny. Adresy webových stránek pojišťoven najdete i na webu ACK ČR. V případě úpadku cestovní kanceláře pojišťovna zajistí klientům dotyčné CK, kteří jsou na zájezdu v zahraničí, repatriaci (tj. služby potřebné k tomu, aby se vrátili do ČR, resp. místa určeného v cestovní smlouvě). Toto zákonné pojištění se vztahuje pouze na zájezdy, nevztahuje se na jednotlivé služby.   Tři hlavní způsoby předání informací o pojištění cestovní kanceláře (CK):   Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny CK. CK je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK.  Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Změny spojené s vydáváním cestovních dokladů od 1. ledna 2016

Cestovní doklady Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů, ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit. Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno. S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Jiné  cestovní  doklady Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady; podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu v České republice. Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno Kdo a za jakých podmínek O vydání cestovního pasu může požádat: občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas Jak a kam se obrátit Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu se podává: v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů nelze podat u zastupitelského úřadu. Více zde.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: