Potřebuje dítě při cestě do zahraničí písemný souhlas rodičů, pokud cestuje bez jejich doprovodu?

Znáte, jaká jsou pravidla při cestě dítěte do zahraničí? Přečtěte si radu od Ministerstva zahraničních věcí ČR!

 • 5.5.2016
 • Martina Košlíková

Ztracená nebo poškozená zavazadla

Odbavená zavazadla Pokud bylo vaše odbavené zavazadlo ztraceno, poškozeno nebo zpožděno, lze od letecké společnosti žádatnáhradu do výše 1 220 eur. Výjimka - pokud k poškození došlo z důvodu skryté závady zavazadla. Příruční zavazadla a osobní věci Od přepravce je možné žádat náhradu, pokud je za škodu odpovědný. Stížnost je třeba podat do 7 dnů od chvíle, kdy vám bylo zavazadlo vráceno (případně do 21 dní, pokud bylo zpožděno). Pokud chcete věc řešit jinou soudní cestou, je třeba tak učinit do 2 let od data, kdy vám bylo zavazadlo vráceno. Pokud převážíte cennosti, je někdy možné za poplatek sjednat limit vyšší než 1 223 eur. K tomu je třeba předem (nejpozději při odbavení) dopravci dodat zvláštní prohlášení. Nejlepším řešením je však soukromé cestovní pojištění. Pro uvedené prohlášení neexistuje formulář. Jeho podobu určuje daný letecký přepravce. Zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_cs.htm

 • 23.11.2015
 • Michal Veber

Pojištěné cestovní kanceláře

Níže uvedené pojišťovny poskytují pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění proti úpadku je nedílnou součástí uzavřené cestovní smlouvy. Asociace nezodpovídá za obsah externích stránek, na které níže uvedené prolinky odkazují. Rovněž neručí za úplnost a aktuálnost zde uvedených údajů. Česká podnikatelská pojišťovna Generali UNIQA ERV pojišťovna, a. s. (dříve Evropská cestovní pojišťovna) Union poisťovňa (kliknutím stáhnete seznam pojištěných CK ve formátu *.pdf) Allianz Slavia pojišťovna, a.s. Nefunkční prolink? Dejte nám vědět .

 • 24.2.2015
 • Michal Veber

Na koho se obrátit, dojde-li ke zpoždění nebo zrušení letu, popř. odepření nástupu do letadla?

Odepření nástupu na palubu Dojde-li vinou dopravce k tomu, že odbavil k letu více cestujících než je v letadle místa, vyzve dopravce nejdříve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek s ním dohodnutých. Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, dopravce vám musí vyplatit následující náhrady: 250 Euro při letu na vzdálenost 1500 km a kratší, 400 Euro při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km, 600 Euro při letu delším než 3500 km mimo EU. Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění vašeho odletu tímto nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorií. Zároveň vám dopravce musí poskytnout: možnost volby mezi proplacením ceny letenky a náhradní přepravou do konečného místa určení, příp. i bezplatný let zpět do původního místa odletu, stravu a občerstvení, v případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení. Tato práva můžete uplatňovat na všechny lety v rámci EU, včetně charterových. Zrušení letu Obdobná pravidla pro odškodnění platí i v případě, když je váš let zrušen. Dopravce může mít rovněž povinnost vyplatit vám náhradu ve stejné výši, jako v případě odepření nástupu na palubu, pokud vám zrušení letu neoznámí s dostatečným předstihem. Rovněž byste měli být informováni o náhradní přepravě. Zpoždění letu Je – li Váš let zpožděn, závisí pomoc letecké společnosti na tom, jak velké zpoždění je a jak dlouhý je Váš let. Rozlišují se kategorie: zpoždění o 2 hodiny a více u letu kratšího než 1 500km, zpoždění o 3 hodiny a více v případě všech letů ve Společenství delších než 1 500 km a všech ostatních letů o délce 1 500 – 3 500 km, zpoždění o 4 hodiny a více v případě všech letů ve Společenství delších než 1 500 km a mimo Společenství delších než 3 500 km. Ve všech případech máte nárok na občerstvení a možnost poslat dvě zprávy. Je-li čas odletu alespoň o den později než čas původní, má cestující nárok na odvoz do hotelu. Ubytování si musí zaplatit sám a následně žádat jeho proplacení coby náhradu škody. Pokud jsou vám tato práva odepřena, neprodleně si stěžujte u společnosti, která let provozuje.

 • 29.10.2009
 • Lenka Čechurová

Cestuji se psem, kočkou nebo fretkou. Co musím ?

V rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami od1. října 2004 používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovémchovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z tohodůvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou. Pas pro zvířecí mazlíčky vychází z  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ESze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodnípřesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS. Pasmá jednotnou podobu ve všech členských státech EU. Každý pas je označenkódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. To jeu nás přidělováno Státní veterinární správou. Pas je možné získatu schválených veterinárních lékařů. Pro cesty do většiny států EU stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a očkování proti vzteklině. Při cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a Maltyje nutný pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem, očkování protivzteklině, sérologické vyšetření na vzteklinu, ošetření protiechinokokóze (odčervení) a ošetření proti klíšťatům. Ošetření protiechinokokóze vyžaduje také Finsko. Kypr již požadavky na odčervení a ošetření proti klíšťatům zrušil. Některé státy neumožňují vstup na své území s mláďaty mladšími 3 měsíců.Zákaz vstupu se týká těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Švédsko,Malta, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko a Francie. Ostatní země udělujípro případy vstupu mláďat výjimky (obecná výjimka či individuálnípovolení). Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázenapasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do stykus volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsouzávislá.Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států,které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako,Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán. Ovšem konkrétní podmínky provstup se zvířaty do těchto i ostatních nečlenských zemí je třeba siaktuálně zjistit např. na zastupitelském úřadu daného státu v Českérepublice.

 • 12.6.2009
 • Lenka Čechurová

Jak je to s cestováním dětí, musí mít svůj vlastní pas?

Od 27.6.2012 musí mít každý, kdo překračuje hranice, svůj vlastní platný cestovní doklad - a platí to i pro děti jakéhokoliv věku.  Děti tedy potřebují stejně jako dospělí pro cesty mimo EU platný cestovní pas a pro cesty do zemí Evropské Unie buď cestovní pas nebo občanský průkaz.Cestovat na základě zapsání v pasu rodičů není po 26.6.2012 již možné.V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí. Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 • 4.6.2009
 • Eva Mráčková
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: