Podmínky členství

Základním kriteriem členství je kvalita cestovní kanceláře, resp.agentury z hlediska profesionální úrovně, serióznosti a etiky podnikání. Členství je dobrovolné a rovnocenné bez ohledu na velikost cestovní kanceláře, resp. agentury.

Řádným členem ACK ČR se může stát cestovní kancelář, resp. agentura, která se ztotožňuje s cíli a stanovami ACK, splňuje kriteria profesionální úrovně, serióznosti, solventnosti a obchodní etiky a:

  • provozuje činnost na základě vlastního oprávnění v ČR po dobu minimálně 12 měsíců
  • má vlastní provozovnu vybavenou alespoň telefonem a faxem (resp. E-mailem) a má alespoň 2 pracovníky.

K přijetí za řádného člena je třeba doporučení 2 členů ACK ČR.

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, které nesplňují výše uvedené podmínky, se mohou stát čekateli; řádnými členy se mohou stát, jakmile podmínky splní nebo po roce čekatelství, jestliže proti tomu nebudou vzneseny závažné námitky z řad řádných členů.

Přidruženým členem se mohou stát české i zahraniční subjekty z navazujících oblastí dopravy, ubytování, rezervačních systémů a zpracování dat, propagace a výstavnictví, odborného školství, pojišťovnictví apod., které se ztotožňují s cíli a stanovami ACK ČR. Doporučení se nevyžaduje.Přidružení členové mají všechna práva s tím, že mají hlas poradní.


Výše příspěvků je pro řádné i přidružené členy stejná a činí pro rok 2014:

jednorázový vstupní příspěvek 1.000 Kč + roční platby členů složené z členského příspěvku a úhrady smluvní ceny za služby poskytované všem členům ve výši odstupňované podle velikosti organizace:

velikost organizace
platba
celkem
z toho
členský příspěvek
z toho
úhrada za služby
do 2 pracovníků 5.000 Kč + DPH 1.500 Kč 3.500 Kč + DPH
3 - 10 pracovníků 7.000 Kč + DPH 2.100 Kč 4.900 Kč + DPH
11 - 25 pracovníků 14.000 Kč + DPH 4.200 Kč 9.800 Kč + DPH
nad 25 pracovníků 21.000 Kč + DPH 6.300 Kč 14.700 Kč + DPH

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo po měsíční čekací lhůtě pro vyjádření členů ACK k žádající cestovní kanceláři.

 

V případě, že máte zájem stát se členem asociace, kontaktujte prosím sekretariát o přihlášku.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: