Stanovy

IČO : 170 46 980
DIČ : CZ17046980
Registrace : VSP/1-2170/90R
7.8.1990 Ministerstvo vnitra České republiky
Sídlo : Lípová 511/15, 120 44 Praha 2

STANOVY ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY

úplné znění Stanov z 24.1.1991 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav k 1. lednu 2014

§ 1

Název, sídlo a působnost Asociace

Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu. Je samostatnou právnickou osobou s působností na území České republiky. Sídlem Asociace je Praha 2, Lípová 15.

§ 2

Poslání a úkoly Asociace

Posláním Asociace je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. K tomu účelu Asociace plní zejména tyto úkoly:

1. Ve vztahu k subjektům mimo Asociaci

a) Navrhuje a spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu, vyjadřuje se k navrhovaným předpisům z oblasti cestovního ruchu i k hospodářské politice státu, resp. územních orgánů v této oblasti.

b) Podporuje dobré jméno a úroveň cestovního ruchu. Bojuje proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

c) Vyjadřuje se z odborného hlediska k otázkám spojeným s činností cestovních kanceláří a cestovních agentur v domácím i zahraničním cestovním ruchu, zajišťuje informační a odbornou konzultační činnost.

d) Plní úlohu právního subjektu při dvoustranných, příp. vícestranných jednáních se zahraničními nevládními organizacemi na mezinárodním trhu cestovního ruchu, zejména:

- spolupracuje se zahraničními svazy cestovních kanceláří jak v relaci s příslušnou zemí, tak na třetích trzích

- zastupuje členské cestovní kanceláře a cestovní agentury v mezinárodních organizacích cestovního ruchu sdružujících asociace cestovních kanceláří.

e) Zajišťuje společnou propagaci, práci s veřejností a se sdělovacími prostředky v rozsahu, schváleném valným shromážděním a odpovídajícím schválenému rozpočtu.

f) Formuluje a zastupuje zájmy členských cestovních kanceláří a cestovních agentur ve vztahu k profesním sdružením aj. organizacím se vztahem k poskytování služeb souvisejících s cestovním ruchem.

g) Spolupůsobí při formování profesních pracovníků v cestovním ruchu, spolupracuje s odbornými školami, vznáší požadavky na soubor požadovaných znalostí absolventů, iniciuje, event. organizuje speciální kurzy, stáže apod.

2. Ve vztahu k členským organizacím

a) Vypracovává metodické materiály z oblasti poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu pro členy Asociace, doporučené vzorové dokumenty aj. doporučení.

b) Zajišťuje, resp. zprostředkovává informovanost členských organizací o vývoji podmínek pro činnost v oboru cestovního ruchu v oblasti legislativní, politické, komerční, cenové, propagační, sítě zahraničních partnerů, jakož i informovanost o činnosti a zkušenostech členských organizací navzájem.

c) Vytváří platformu pro komerční spolupráci a kooperaci členských organizací navzájem jakož i s nečlenskými subjekty.

d) Vytváří, udržuje a rozvíjí databanku členských cestovních kanceláří a cestovních agentur pro potřeby Asociace a jejích členů. Za účelem propagace členů zveřejňuje seznam členů vč. adresních údajů a údajů o jejich aktivitách; pokud člen neprojeví přání být z veřejného seznamu vyňat, má se za to, že se zveřejněním souhlasí.

e) Zajišťuje, resp. zprostředkovává poradenské služby pro členské cestovní kanceláře a cestovní agentury.

f) Řeší příp. spory mezi členskými organizacemi Asociace na základě jejich žádosti.

§ 3

Členové Asociace

1. Řádnými členy Asociace mohou být cestovní kanceláře a cestovní agentury oprávněné k podnikání v České republice dle právních předpisů ČR, které souhlasí s cíli a stanovami Asociace a splňují další podmínky, stanovené valným shromážděním Asociace.

2. Přidruženými členy mohou být další subjekty činné v oblasti cestovního ruchu či v oblastech navazujících (např. dopravy, rezervačních systémů a výpočetní techniky, propagace, odborného školství a medií atp.) z tuzemska i zahraničí, které souhlasí s cíli a stanovami Asociace a chtějí se na její činnosti aktivně podílet.

3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje představenstvo na základě přihlášky, ke které se mohou vyjádřit všichni řádní členové; proti odmítnutí žádosti o členství může žadatel podat odvolání valnému shromáždění, jehož rozhodnutí je konečné. Členství je podmíněno složením vstupního příspěvku a úhradou členských plateb na běžný rok.

Žadatel o řádné členství musí splňovat tyto náležitosti:

a) legální provozování cestovní kanceláře, resp. cestovní agentury minimálně 1 rok

b) cestovní kancelář, resp. cestovní agentura má vlastní provozovnu

c) doporučení 2 řádných členů ACK ČR

Cestovní kanceláře a cestovní agentury, které mají zájem o členství a dosud nesplňují podmínky uvedené v písm. a) a c), se mohou stát čekateli; řádnými členy se mohou stát, jakmile podmínky splní, resp. po roce čekatelství, jestliže proti tomu nebudou vzneseny závažné námitky z řad řádných členů

4. Pozastavení členství

Představenstvo pozastaví členství:

a) na základě žádosti členské organizace (např. při přerušení živnosti)

b) v případě vážného podezření na čin zakládající zrušení členství; pozastavení členství v takovém případě platí do vyjasnění situace, nejdéle však do toho data, kdy o řešení může rozhodnout nejbližší Valné shromáždění

5. Členství zaniká:

a) vystoupením; oznámení o úmyslu vystoupit je třeba podat písemně

b) zrušením členství; členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva:

- poškodí-li člen zájmy Asociace či nedodrží-li Morální kodex

- nezaplatí-li členský příspěvek, resp. jinou finanční povinnost vůči Asociaci;

proti rozhodnutí představenstva je možno se odvolat k valnému shromáždění, jehož rozhodnutí je konečné;

c) zánikem členské organizace.

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat příp. závazky vůči Asociaci a dále přestat používat logo ACK ČR, jakož i jakékoliv materiály, kde je jeho členství v ACK ČR uvedeno.

Při zániku členství v průběhu roku se zaplacené roční platby nevrací.

6. Členské organizace jmenují své zástupce pro osobní a písemný styk s Asociací (kontaktní osoba). Mohou to být pouze osoby s právem za ně jednat.

§ 4

Práva a povinnosti členů

1. Řádní členové Asociace mají právo:

a) být informováni o všech záležitostech týkajících se Asociace

b) vyjadřovat se k programu činnosti a rozpočtu Asociace jakož i k jeho plnění

c) vyjadřovat se k přijímání nových členů

d) přicházet s návrhy a náměty na další činnost Asociace

e) podílet se na činnosti pracovních orgánů Asociace

f) využívat informace, materiály, tiskoviny a logo Asociace

g) zúčastňovat se příslušných jednání a akcí pořádaných Asociací

h) navrhovat kandidáty na volené funkce, volit orgány Asociace a být do nich voleni.

i) Aktivně navrhovat témata k řešení ze strany Asociace ve vztahu k orgánům státní či místní správy, navrhovat účelná opatření za účelem ochrany pracovního trhu a přehledných pravidel podnikání v oboru cestovního ruchu v ČR

2. Přidružení členové mají práva uvedená v § 4 odst. 1. písm. a) - g) s tím, že mají hlas poradní

3. Řádní členové Asociace jsou povinni:

a) dodržovat stanovy Asociace, Morální kodex jakož i všechna další valným shromážděním schválená pravidla

b) podílet se na plnění smluv a dohod uzavřených Asociací a všemi způsoby Asociaci podporovat

c) plnit úkoly plynoucí z řádně přijatých usnesení valných shromáždění Asociace

d) platit členské příspěvky a úhradu za služby poskytované Asociací ve výši každoročně stanovené valným shromážděním

e) poskytovat Asociaci potřebné údaje pro databázi členů a pro další účely v rozsahu schváleném valným shromážděním a průběžně ohlašovat jejich změny.

4. Přidružení členové jsou povinni plnit body § 4. odst. 3 písm. a), c), d) a e) v rozsahu, který se jich týká.

§ 5

Orgány Asociace

1. Nejvyšším orgánem Asociace je valné shromáždění.

2. Statutárním orgánem Asociace je předseda.

Další orgány Asociace jsou:

                                        3. představenstvo

                                        4. revizor účtů

                                        5. sekce

                                        6. pracovní komise


1.
Valné shromáždění

a) Členy valného shromáždění jsou statutární zástupci všech řádných a přidružených členských organizací Asociace. Každý z řádných členů disponuje při hlasování jedním hlasem, přidružení členové mají hlas poradní. Každý člen je oprávněn vyslat na valné shromáždění místo sebe zplnomocněného zástupce.

b) Řádná zasedání valného shromáždění svolává předseda Asociace 1x ročně vyhlášením programu jednání alespoň 30 dnů předem (nutno připojit podkladové materiály); předseda je povinen svolat valné shromáždění také tehdy, jestliže o to požádá alespoň jedna třetina řádných členů. V případě naléhavé potřeby svolává předseda mimořádné valné shromáždění.

c) Valné shromáždění je usnášeníschopné při jakékoliv účasti řádných členů, pokud jde o předem ohlášené body programu; pro ostatní záležitosti a zvláště pro schválení změn stanov či rozpuštění Asociace je nutný souhlas nadpoloviční většiny řádných členů. V mimořádných případech časové tísně lze tento souhlas opatřit též korespondenční cestou.

d) Usnesení valného shromáždění jsou přijímána formou otevřeného hlasování prostou většinou přítomných řádných členů s výjimkou případů uvedených v bodu c).

e) Valné shromáždění řídí předseda Asociace; o obsahu jednání je pořizován zápis, který je zasílán všem členům Asociace.

f) Valné shromáždění rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Asociace, zejména:

- zaujímá stanoviska a přijímá závěry k důležitým otázkám rozvoje oboru

- schvaluje program činnosti a rozpočet Asociace na kalendářní rok

- stanovuje výši ročních členských příspěvků a jednorázového vstupního příspěvku, příp. dalších příspěvků jednotlivých členů

- rozhoduje o tom, které činnosti bude Asociace v souladu se schváleným rozpočtem zajišťovat bezplatně a které za úplatu a schvaluje paušální cenu těchto služeb

- schvaluje mimořádné výdaje převyšující částku 100.000 Kč na účely nad rámec schváleného programu

- kontroluje plnění programu činnosti a rozpočtu Asociace

- schvaluje návrhy dohod a smluv Asociace s tuzemskými i zahraničními partnery, zpracované nad rámec schváleného programu

- rozhoduje o návrzích, předložených představenstvem nebo jednotlivými členy; návrhy členů musí být zaslány představenstvu nejpozději 40 dnů předem

- rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím představenstva ohledně členství

- schvaluje, resp. upravuje stanovy Asociace

- rozhoduje o rozpuštění Asociace

- volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy představenstva

- volí a odvolává revizora účtů


2.
 Předseda Asociace

- Je statutárním orgánem Asociace, přímo voleným valným shromážděním

- řídí činnost Asociace, zvláště provádění usnesení valného shromáždění, správu majetku, odpovídá za činnost sekretariátu Asociace, sleduje činnost sekcí a pracovních komisí

- v souladu se schváleným programem zaujímá stanoviska k běžným záležitostem a ke všemu, co není vyhrazeno valnému shromáždění

- udržuje kontakty Asociace s vnějšími subjekty a zastupuje Asociaci navenek; vyjadřuje stanoviska Asociace pro hromadné sdělovací prostředky, orgány a organizace, řídí práci tiskového mluvčího Asociace

- svolává a řídí průběh jednání valného shromáždění, provádí kontrolu zprávy o činnosti a rozpočtu Asociace

- schvaluje návrh programu jednání valného shromáždění

- předsedu zastupují místopředsedové.


3. Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem Asociace, který řídí a zajišťuje činnost Asociace v období mezi zasedáními valného shromáždění v duchu jejich usnesení, rozhoduje o přijímání nových členů, resp. zrušení členství, zřizuje a ruší sekce a pracovní komise.

a) Představenstvo Asociace tvoří předseda, zpravidla 4 místopředsedové a zpravidla 6 členů, volení valným shromážděním tajným hlasováním na období 3 let rotačním principem. Členy představenstva se mohou stát pouze osoby z řádných členských organizací s právem za tyto členské organizace jednat (statutární zástupci); členství v představenstvu je osobní funkce nezastupitelná jinou osobou z téže členské organizace Asociace.

3. Sekretariát Asociace

Činnost Asociace zabezpečuje v souladu se stanovami, s usneseními valných shromáždění, programem činnosti, rozhodnutími představenstva a předsedy placený sekretariát Asociace, v jehož čele stojí tajemník. Tajemník je podřízen předsedovi Asociace, kterému za činnost sekretariátu odpovídá.

4. Revizor účtů

a) Revizor účtů je volen z řádných členů Asociace valným shromážděním na období 3 let tajným hlasováním. Za svou činnost odpovídá valnému shromáždění.

b) Kontroluje, zda způsob hospodaření odpovídá stanovám Asociace, jakož i usnesením valného shromáždění a zda vynakládání prostředků Asociace odpovídá zásadám hospodárnosti; o výsledcích podává 1x ročně zprávu valnému shromáždění.

5. Sekce Asociace

Sekce jsou pracovní orgány Asociace, složené z členů Asociace, které jsou určeny k řešení problémů podle zaměření činnosti svých členů (např. touroperátorská, retailerská, incomingové a kongresové turistiky, internetová, památek a významných turistických cílů atp.). Členství v sekcích je dobrovolné; na jednání sekce mohou být přizváni na základě společného zájmu i členové s odlišným předmětem činnosti či zástupci jiných podnikatelských subjektů, státních institucí a institucí místní správy apod.

a) Vypracovávají doporučení pro valné shromáždění; rozhodovat mohou pouze ve věcech týkajících se výlučně členů příslušné sekce a v kterých jim rozhodovací pravomoc svěří valné shromáždění.

b) Práci sekce řídí její předseda, jmenovaný představenstvem; předseda sekce spolupracuje s předsedou Asociace resp. s pověřeným členem představenstva, příp. se může stát členem představenstva Asociace.

6. Pracovní komise Asociace

a) Pracovní komise jsou zřizovány na základě rozhodnutí představenstva k řešení odborných úkolů pro celou Asociaci; pracovní komise zanikne, jestliže se na tom usnese představenstvo.

b) Členy pracovních komisí mohou být jak řádní a přidružení členové Asociace, tak i přizvaní odborníci.

7. Pro práci se sdělovacími prostředky jmenuje představenstvo tiskového mluvčího Asociace.

Tiskový mluvčí zajišťuje zejména:

- práci s veřejností a sdělovacími prostředky

- podávání informací o Asociaci

Za vykonanou práci dostává přiměřenou odměnu z prostředků Asociace. Funkci tiskového mluvčího lze kumulovat s funkcí předsedy, místopředsedy nebo tajemníka a řešit jako čestnou.

§ 6

Hospodaření Asociace

1. Hospodaření Asociace se provádí podle rozpočtu schvalovaného valným shromážděním.

2. Finanční zdroje Asociace tvoří:

a) příspěvky a další povinné platby členů

b) ev. dobrovolné příspěvky členů nad rámec bodu a) a dary

c) ostatní příjmy.

3. Majetkové ručení

Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové Asociace neručí za jejich splnění a jejich podíl na ev. ztrátách se omezuje na znehodnocení příspěvků.

§ 7

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy nabývají platnosti dnem 1. ledna 2014 a jsou závazné pro všechny členy Asociace. Jakékoliv změny stanov podléhají schválení nadpoloviční většinou řádných členů Asociace.

2. Procedurální upřesnění, ev. obsahové rozpracování jednotlivých bodů stanov je obsaženo v jednacím řádu, volebním řádu ev. dalších dokumentech Asociace, které podléhají stejně jako stanovy schválení nadpoloviční většinou řádných členů Asociace a jsou stejně závazné.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři:

 COT Business