Jak reklamovat poskytnuté služby ?

Tisk Email
Jak reklamovat poskytnuté služby ?

Postupujte podle reklamačního řádu, resp. příslušné pasáže smluvních podmínek cestovní kanceláře.
Na místě pobytu je třeba při zjištění nedostatku kontaktovat ihned delegáta cestovní kanceláře (u zájezdů, kde není tato služba zajištěna – poskytovatele služby),  oznámit mu zjištěný nedostatek nebo rozpor mezi skutečností a uzavřenou cestovní smlouvou a žádat jej o nápravu.

Pokud se nepodaří nedostatek odstranit ani není poskytnuto adekvátní náhradní plnění, má delegát/zástupce poskytovatele služby s Vámi sepsat reklamační protokol. Je v zájmu klienta, aby tento protokol měl při vyřizování reklamace s příslušnou cestovní kanceláří, což se doporučuje učinit pokud možno ihned po návratu. V obecné rovině má klient dle zákona č. 159/1999 Sb. v účinném znění možnost uplatnit své právo u cestovní kanceláře nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak toto právo zaniká. Pokud byl zájezd zakoupen prostřednictvím cestovní agentury, je možné podat reklamaci i prostřednictvím tohoto prodejce. Obě varianty jsou ze zákona rovnocenné, ale rychlejší je kontaktovat přímo cestovní kancelář (organizátora), se kterou jste uzavřeli cestovní smlouvu. Doporučuje se učinit tak doporučeným dopisem nebo osobně (nechat si převzetí potvrdit) pro případ, kdyby se reklamace nedostala na správnou adresu.

Cestovní kancelář má na vyřízení reklamace nejdéle 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: