Stanovisko Asociace k nezákonným projevům na trhu cestovního ruchu

Tisk Email
Vzhledem k některým vystoupením mluvčího AČCKA pana Tomia Okamury a krokům některých dalších funkcionářů této organizace, které přímo poškozují nečleny AČCKA, tj. ostatní cestovní kanceláře a agentury ať jsou či nejsou zapojeny v jakýchkoliv profesních sdruženích, považuje Asociace cestovních kanceláří ČR za nutné přijmout následující stanovisko.

Není pravdou, že pouze členství v AČCKA je garancí, že cestovní kancelář je solidní a nezbankrotuje, jak v médiích a na trhu šíří mluvčí AČCKA Tomio Okamura. Pan Okamura neváhá svým jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a způsobilé způsobit újmu jinému, takto poškozovat i konkrétní cestovní kancelář.

Rovněž není pravda, že by se klienti cestovních kanceláří obávali kupovat zájezdy jakékoliv cestovní kanceláře jen proto, že není členem AČCKA, jak pro změnu prohlašuje člen prezídia této organizace Radek Šafařík z internetové agentury Invia při náboru cestovních kanceláří do AČCKA. Odvolává se přitom na výroky pana Okamury, že členové AČCKA se zavázali dodržovat etický kodex. Toto tvrzení je způsobilé vyvolat mylný dojem, jakoby právě etický kodex AČCKA byl garancí proti úpadku. (I naše ACK ČR má etický kodex, a to již od roku 1997 - viz příloha). Fakt, že etický kodex není ochranou před úpadkem, dokládá i skutečnost, že mezi letos zkrachovalými cestovními kancelářemi jsou tři členové AČCKA. Nadto i některé agentury, které jsou členy AČCKA, prodávaly, bez ohledu na jakýkoli etický kodex, ke kterému se zavázaly, zájezdy CK Tomi Tour do poslední chvíle, ačkoli pan Okamura měl dle svého vlastního sdělení informace o tom, že tato cestovní kancelář je v problémech.

To, zda nějaká CK zkrachuje, záleží především na jejím kapitálovém vybavení, dále i na schopnostech managementu, obchodním know how a obchodním úspěchu a v neposlední řadě i na kvalitě podnikatelského prostředí v oboru, které se naše ACK ČR snaží ve spolupráci se státní správou trvale zlepšovat.
Postupy tiskového mluvčího a viceprezidenta AČCKA T.Okamury jsou zjevně v rozporu se zákonem.

Bohužel jednáním zmíněných zástupců AČCKA dochází k systematickému poškozování dobrého jména firem a podnikatelů, kteří nejsou členy této asociace, ve prospěch jiných soutěžitelů a jak z jejich vystoupení jednoznačně vyplývá - tedy ve prospěch členů AČCKA. Jednání a vystupování tiskového mluvčího a viceprezidenta AČCKA lze považovat za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a tedy i v rozporu s jejich vlastním etickým kodexem.

Je třeba zdůraznit, že takové jednání je způsobilé přivodit nejen nemateriální ale i materiální újmu jiným soutěžitelům a že nespravedlivě osočené cestovní kanceláře se právě díky takovému jednání mohou dostat do finančních problémů, přestože jsou dosud finančně zdravé.

S ohledem na uvedené nelze tedy nepředpokládat, že díky mediálním vystoupením a jednáním pana Okamury, viceprezidenta a tiskového mluvčího AČCKA, může dojít k řadě soudních sporů, které ale budou mít i negativní vliv na celý obor cestovního ruchu v ČR.

Všechny tyto aktivity ACK ČR pečlivě monitoruje a je připravena nejen nadále prosazovat dodržování pravidel hospodářské soutěže, ale být i nápomocna v případných právních sporech těm podnikatelům, kteří byli poškozeni ve svých právech či kterým jednáním jiných soutěžitelů, jež je v rozporu s dobrými mravy, může být přivozena újma. Tuto pomoc bude ACK v zájmu vytváření dobrého podnikatelského prostředí v oboru poskytovat všem poctivým podnikatelům, ať jsou či nejsou členy jakéhokoliv sdružení.

Viliam Sivek
Předseda představenstva
Asociace cestovních kanceláří ČR

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: