Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku

Tisk Email

Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku

Tak jako se cestovní ruch svou složitostí poněkud vymyká z běžných způsobů podnikání, tak se i pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku vymyká ostatním typům pojištění.

Hlavní odlišností je to, že zákonodárce přiřkl pojišťovnám roli strážce přiměřenosti pojistné částky. Institut podpojištění je proto u tohoto typu pojištění ze zákona č.159/1999 Sb. přímo výslovně vyloučen.

Tento zákon stanoví, že zákazník má právo na plnění v případě, že cestovní kancelář v důsledku svého úpadku neposkytne klientovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR (pokud byla součástí zájezdu), nevrátí zálohu nebo cenu zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, pokud se zájezd uskutečnil pouze z části, stručně řečeno:  repatriace + refundace neposkytnutých a částečně poskytnutých služeb.

Dále zákon stanoví minimální=dolní hranici pojistné částky. Horní hranice není stanovena a předpokládá se tak, že pokud má nějaká cestovní kancelář takové rozložení rizik (typ produktu resp. jeho nerozložení v průběhu roku, neobvykle vysoké zálohy atp.), kdy by mohla přicházet v úvahu potřeba vyššího pojistného plnění, měla by tomu odpovídat její pojistná smlouva. Pro naprostou většinu cestovních kanceláří experti spočítali, že zákonem stanovená minimální výše, tj.  30% obratu z prodeje zájezdů, naprosto postačí krýt nároky klientů i v případě, že by k úpadku cestovní kanceláře došlo v nejnáročnějším okamžiku.

Jestliže zákon č. 159/1999 Sb. stanoví, jaké nároky má pojistná smlouva krýt, není přípustné, aby se pojišťovny odvolávaly na výši sjednané pojistné částky, pokud ta je nižší než zákonem stanovené krytí. Zákon přiřkl pojišťovnám všechny nástroje, aby přiměřenost pojistné částky mohly posoudit (možnost vyžádat si všechny údaje).

ACK je toho názoru, že pojišťovna musí vyplatit pojistné plnění v celé zákonem stanovené výši.  Pokud by se do úpadku dostala cestovní kancelář, která porušila zákon a ve skutečnosti měla v prodeji současně větší objem zájezdů, než odpovídá pojistce, nejsou to klienti, kdo by měl nést následky. Toto stanovisko sdílí i tvůrce zákona – ministerstvo pro místní rozvoj. Pojišťovně proto dává zákon č.159/1999 Sb. právo domáhat se náhrady škody na dotyčné cestovní kanceláři. Pojišťovna k tomu má silnější nástroje než klient – a je jednodušší vést jeden soudní případ než žaloby desítek či stovek klientů.

Pojišťovny jsou při uzavírání pojistné smlouvy s CK jednoznačně silnější stranou, protože ony pojistit nemusí, ale cestovní kancelář musí být pojištěna – jinou možnost dosud nemá, ačkoliv ACK prosazovala a stále prosazuje i institut bankovní záruky.

Cestovní kancelář i pojišťovna jsou v případě, že je pojistná smlouva vypovězena, povinny informovat neprodleně ministerstvo pro místní rozvoj, které, pokud CK neuzavře jinou pojistnou smlouvu, dá podnět k odnětí koncese, respektive k jejímu okamžitému pozastavení, čímž se zabrání dalším prodejům. 

Když se tvořil zákon č.159/1999 Sb., bylo úmyslem zákonodárce, aby pojišťovny ve vlastním zájmu nepřipustily uzavření pojistné smlouvy na nižší částku a aby monitorovaly případy, kdy by nějaká cestovní kancelář kdykoliv po uzavření pojistné smlouvy najednou dodatečně vypsala nápadně velké  množství  nápadně cenově výhodných zájezdů, jimiž by lákala zákazníky s cílem navýšit cash flow za každou cenu, čímž by snížila přiměřenost pojistného krytí a zvýšila možnost úpadku. Pokud tedy pojišťovny kontrolu přiměřenosti pojistných smluv zanedbají, musí nést následky ony a ne spotřebitelé.

V rámci novely zákona č.159/1999 Sb., kterou má ministerstvo pro místní rozvoj v plánu legislativních prací na nejbližší období, bude ACK navrhovat, aby byla precisněji formulována odpovědnost za dodržení zákonem stanovených povinností a aby byly stanoveny takové sankce, aby odrazovaly od případného uvádění zkreslených údajů.

Jan Papež
místopředseda a tiskový mluvčí ACK ČR

jan.papez@ackcr.cz  Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: