Otevření nové stálé expozice Lidické sbírky

Tisk Email

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, otevře po rekonstrukci novou stálou expozici Lidické sbírky. Vernisáž proběhne 29. března 2012 v 17:00 hodin.

Lidická sbírka

Lidická sbírka výtvarného umění je významnou součástí Památníku Lidice a je vystavená v budově Lidické galerie. Mezi galeriemi a sbírkami výtvarného umění v České republice zaujímá zcela zvláštní a výjimečné postavení, což je dáno jak okolnostmi vzniku sbírky, tak i peripetiemi realizace myšlenky galerijní instituce. Tato ojedinělá sbírka moderního světového umění původně vznikla zcela spontánně, díky myšlence významného představitele hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít), anglického lékaře Sira Barnetta Strosse. Historická hodnota sbírky, její vznik a dopad nemají ve světě obdoby.

V roce 1966 vyzval Barnett Stross umělce celého světa, aby u příležitosti nadcházejícího pětadvacátého výročí lidické tragédie vyjádřili protest proti bestiální zvůli a násilí, a to darováním uměleckého díla. Jeho myšlenka nalezla silnou odezvu – hned v letech 1967–1969 zaslalo bezmála 350 prací 264 umělců z 28 zemí světa.

Všechna darovaná díla byla a jsou vyjádřením svobodné vůle umělců, nevázané tématem, druhem výtvarného díla, materiálem ani technikou provedení. Proto sbírku utvářejí artefakty nejrůznějších námětů, forem a zaměření. Vedle prací, bezprostředně reagujících na to, co se v Lidicích stalo, najdeme ve sbírce artefakty odrážející podobné násilné činy proti lidskosti, které jsou páchány i v naší současnosti. Shromážděný soubor však není jen svědectvím odporu umělecké fronty proti válce a násilí, ale otevírá pohled na celé spektrum uměleckých proudů především 2. poloviny 20. století.

Od doby svého vzniku v roce 1967 byla díla Lidické sbírky svěřena do správy Středočeské galerie, později Českého muzea výtvarného umění v Praze. Trvalo bezmála třicet let, než se dostalo Lidické sbírce důstojného umístění, a to s možností využít chátrající privatizovaný kulturní dům v centru obce Lidice. Budova byla vykoupena státem, zrekonstruována a v roce 2003 otevřena.

Nová expozice, která bude otevřena v březnu 2012, řeší původní nevyhovující podmínky pro vystavení cenných exponátů, které se v Lidické sbírce nacházejí. Jedná se jak o standardizované klima, tak například o částečně oddělené prostory s odpovídajícím světelným režimem pro vystavení děl na papíře, která navíc budou v pravidelných intervalech obměňována (velkou část Lidické sbírky totiž tvoří kresby, grafiky a fotografie, které dříve ve stálé expozici nemohly nalézt uplatnění).

V Lidické sbírce jsou soustředěna kvalitní díla světového umění. Některá díla jsou s Lidicemi v konfrontaci, některá v dialogu, někteří autoři sem darovali svá starší díla, která se k Lidicím tematicky neváží. Podstatou sbírky jsou její idea a ideály, s jakými ji Barnett Stross a jeho následovníci sestavovali – totiž vzkříšení života.

Nejvýznamnější díla Lidické sbírky

Mimo významných autorů domácí poválečné umělecké scény 60. let, jako jsou např. František Foltýn, František Gross, Miloslav Hejný, Adolf Hoffmeister, Josef Jíra, Eva Kmentová, Rudolf Uher nebo Jitka a Květa Válovy, je dominantou sbírky její německá část, soustředěná berlínským galeristou René Blockem. K nejznámějším zástupcům patří dozajista dílo německého výtvarníka Gerharda Richtera „Strýc Rudi“, který daroval autor do sbírky v roce 1967. Toto dílo, které je pravidelně zapůjčováno do zahraničí v souvislosti s pořádáním nejprestižnějších světových výstav, nebylo od počátku v Lidicích přijato bez komplikací a jeho konfrontace s pamětníky lidické tragédie vyvolala kontroverzní názory a také nutnost pozdější přestavby expozice. Obraz „Strýc Rudi“ je doposud jediným dílem G. Richtera v České republice a pro mnohé návštěvníky je hlavním důvodem návštěvy Lidické galerie.

Další neméně významná díla vyrovnávající se s lidickou tragédií a dobou fašistické nadvlády jsou konceptuální objekt „Pro Lidice“ Josepha Beuyse, asambláž Wolfa Vostela „Hommage à Lidice“ či objekt „Čekání na Norimberk II.“ H. P. Alvermanna či dílo Sigmara Polkeho „Dvojitá podobozna“.

Od roku 2002 až do současnosti bývá do sbírky přijímáno přibližně 5 až 10 výtvarných děl ročně, především od autorů, kteří v Lidické galerii krátkodobě vystavují. Z posledních přírůstků jmenujme například Karla Malicha, Jana Rabu, Kurta Gebauera nebo Jiřího a Jiřinu Hankeovy.

Kontaktní údaje: Mgr. Luba Hédlová - kurátorka Lidické sbírky

tel.: 312 253 063, mobil: 734373075

e-mail: hedlova@lidice-memorial.cz

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152

273 54 LIDICE

telefon: 312 253 680, fax: 312 253 063

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz

 

 

 

 

 

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: