Pojištění odpovědnosti za škodu v cestovním ruchu

Tisk Email

Podstatou tohoto pojištění je závazek pojistitele  uhradit za pojištěného škodu až do výše sjednaného limitu pojistného plnění v situaci, kdy pojištěnému vznikne povinnost hradit škodu, za kterou je odpovědný. 

Pojištění pojištěného zbaví občanskoprávních důsledků, tj. povinnosti nahradit škodu, a to v rozsahu pojistného krytí.Na místo náhrady škody poskytnuté odpovědnou osobu je poškozenému vyplaceno pojistné plnění přímo pojistitelem.

Celý článek je dostupný pouze členům asociace.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: