Zprávy z jednání představenstva ACK ČR

Tisk Email
Červencového zasedání představenstva dne 14. 7. 2010 se zúčastnili: V.Sivek,  JUDr.V.Dolejš, P. Krč, J. Papež, JUDr. M. Bělovský, S. Fekri Mihulová,  Ing. J. Kužel,   PhDr. J. Myslivcová, Ing. P. Zemek, Ing. S. Zíma; Ing. E. Mráčková, Mgr. L. Čechurová.

Z jednání vyplynuly tyto závěry a informace:

1. Vyhodnocení Valného shromáždění

Představenstvo zhodnotilo průběh a výsledky jednání výročního Valného shromáždění ACK ČR dne 16. 6. 2010 v Top Hotelu Praha. Jednání, které reflektovalo 20. výročí založení ACK, probíhalo pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. R. Vondrušky a mělo slavnostnější atmosféru. Ve zprávě o činnosti předseda stručně zrekapituloval nejen uplynulý rok, ale i celý vývoj od vzniku ACK. Tím se zřetelně ukázalo, jak velký pokrok ACK udělala v prosazování zájmů oboru i sdružení CK+CA. Představenstvo kvitovalo ocenění, jehož se ACK dostalo ze strany MMR, ocenilo účast ministra R. Vondrušky a jeho angažovanost ve prospěch CR. Představenstvo uvítalo, že se členové v diskusi postavili k aktuálním problémům konstruktivně a kriticky a vyzývá všechny členy k aktivnímu zapojení do činnosti ACK i k získávání dalších kvalitních členů. Jedině silná Asociace a aktivní soudržný přístup pomohou překonat problémy, které v CR jsou a které ještě potrvají. Záznam a usnesení z Valného shromáždění obdrželi všichni členové samostatným e-mailem 24.6. Představenstvo zároveň vyslovilo poděkování Top Hotelu Praha za poskytnutí skvělých služeb complimentary.

2. Rozdělení práce v představenstvu

Představenstvo doplněné v  červnových volbách projednalo na dnešním zasedání způsoby zabezpečení úkolů na další období a za tím účelem si jeho členové rozdělili pravomoci a odpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti a zastupování Asociace v průřezových orgánech a koordinaci pracovních orgánů ACK. Za jednání s orgány Parlamentu, s MMR, MPO, MZV, MF, MŠ, s MHMP, ČCCR a v SOCR zodpovídá předseda a místopředsedové, kteří podle charakteru problematiky mohou delegovat další členy představenstva. Jednání s leteckými společnostmi ve věci IATA agentur povede Dr. Bělovský, jednání s organizátory výstav a veletrhů povedou Ing.Zemek a S.Fekri Mihulová, se sdružením ČESMAD Ing. Zemek a M.Kittner, s AHR V.Sivek a Dr.Dolejš, s ČAP Z.Kříž a M.Kittner, se zahraničními institucemi EU Ing.Kužel a se zahraničními NTO Z.Kříž.

Pro informaci všech členů a možnost přímých kontaktů, zejména pro zájemce o práci ve všech odborných sekcích a komisích, uvádíme i kompletní seznam pracovních orgánů ACK ČR s kontaktními adresami předsedů dle aktuálního stavu k dnešnímu datu:

Pracovní orgán / jméno předsedy                 Adresa                                  Tel./e-mail              Fax

TOS - touroperátorská sekce                           SIAM TRAVEL                    255700870-3    255700872

Mgr. Zdeněk Kříž                                            Myslíkova 12

120 00  Praha 2                      management@siamtravel.cz

SIKT - Sekce incomingové                              DC SERVICE                       224816346        222325420

a kongresové turistiky                                      Břehová 3                              224811274

JUDr.Vladimír Dolejš                                      116 30 Praha 1                      vladimir@dc-service.com

IATA-sekce prodejců letenek                          OK Tours                              222521700        222521701

JUDr. Miroslav Bělovský                                J. Masaryka 39

120 00  Praha 2                     miroslav.belovsky@oktours.cz

Sekce lázeňské turistiky                                  AXXOS hotel & spa management    608 223 545

Jan Motlik                                                        Ke Golfu 111

360 01 Karlovy Vary            motlik@axxos.cz

Internetová sekce                                            Seznam.cz                              606 723 292     234 694 117

Petr Čermák                                                    Radlická 608/2

150 00 Praha 5                      Petr.Cermak@firma.seznam.cz

Sekce památek a turist.cílů                    JOMYS,TOURIST CENTRUM     224917908            224922452

PhDr.Jolana Myslivcová                                Na Moráni 5                            224916485

128 00 Praha 2                         jomys@accommodation.cz

Pracovní komise pro profesní                JOMYS,TOURIST CENTRUM     224917908            224922452

přípravu a zdokonalování                              Na Moráni 5                             224916485

PhDr.Jolana Myslivcová                               128 00 Praha 2                                      jomys@accommodation.cz

Pracovní komise pro ekonomiku                  DC SERVICE                          224816346            222325420

a legislativu                                                   Břehová 3                                224811274

JUDr. Vladimír Dolejš                                 116 30 Praha 1                                     vladimir@dc-service.com

Pro zajištění účinné vazby pracovních orgánů a představenstva jsou u sekcí, kterým nepředsedá člen představenstva, jmenováni jako pověření členové:

Sekce lázeňství – Milan Kittner, Softwarová sekce – Dr. J. Myslivcová. Kontakty na všechny představitele Asociace do jejich firem mají všichni členové k dispozici na www.ackcr.cz

Členové ACK, kteří si přejí pracovat v kterékoliv ze sekcí a dostávat pozvánky na jednání, nechť laskavě označí v členské databázi (www.ackcr.cz – část pro členy) u svých údajů  členství v příslušné sekci nebo to sdělí sekretariátu ACK.

3. Situace v Řecku a cestování

V souvislosti s útlumem poptávky po zájezdech do Řecka ACK v květnu t.r. oslovila předsedu řecké vlády a předsedu Asociace hotelů v Řecku a požádala o pomoc při řešení obtížné situace českých CK při prodeji zájezdů do Řecka, jak byli členové informováni v červnovém Zpravodaji. Řecký premiér dosud nereagoval. Předseda Asociace hotelů Mr. Tsakiris odpověděl, že jeho Asociace doporučuje svým členům - ubytovatelům, aby drželi ceny za ubytování na úrovni roku 2008/2009. ACK reagovala novou žádostí, aby i řecká asociace vyvinula tlak na řeckou vládu tak, aby bylo dosaženo rychlé investice do reklamní kampaně a hlavně, aby došlo k aktivizaci práce GNTO - řecké národní centrály.

4. Proti nešvarům leteckých společností

Předseda IATA sekce JUDr. Bělovský informoval o dosavadních výsledcích kroků provedených ohledně nekorektního postupu jednotlivých leteckých společností při neuvádění některých tarifů do GDS oproti vlastnímu webu a praktik některých leteckých společností při stornu nerefundovatelné letenky nevracet klientovi ani YQ taxu, jejichž počet narůstá a připojil se k nim i národní letecký dopravce ČSA. Návazně na žádost ACK o řešení, podanou na MMR, se uskutečnilo 15. 6. jednání za účasti zástupců MMR, ACK, MPO, Evropského spotřebitelského centra, Sdružení obrany spotřebitele a 4 velkých IATA agentur. Vzhledem k tomu, že praxe nerefundování YQ taxy by mohla porušovat ustanovení ohledně nekalých obchodních praktik, resp. znamenat bezdůvodné obohacení, bylo dohodnuto, že zástupci MMR a MPO zpracují právní analýzu této věci. Na jejím základě a ve spolupráci se spotřebitelskými sdruženími pak budou zahájeny další kroky (možnost podnětu na ČOI, event. v rámci sítě CPC) a MMR svolá schůzku se zástupci leteckých společností. Závazek refundovat taxy i v případě nerefundovatelných letenek je i součástí Charty služeb pro cestující v letecké dopravě, kterou ČSA přijaly. Na druhé straně ACK obdržela na své dopisy odpověď od BA a ČSA, že tyto společnosti chápou YQ taxu jiným způsobem a chartu tímto neporušují. O dalším postupu CK/CA IATA agentur se jednalo na otevřeném zasedání IATA sekce ACK dne 13.7., kde bylo informováno rovněž o jednání s ředitelem OČR ČSA, z něhož mj. vyplynula připravenost ČSA spolupracovat v některých otázkách, na druhé straně ČSA oznámily, že od listopadu 2010  zavedou poplatek 130 Kč v kolonce YC za platbu platební kartou. ACK je zásadně proti zpoplatnění plateb kartami. Na druhé straně ACK má zájem o spolupráci a podpoře národního dopravce na českém trhu. V této věci se uskuteční jednání zástupců ACK a největších IATA agentur s viceprezidentem ČSA. O výsledcích budou členové informováni.

5. Nabídka pro vystavovatele na veletrzích v r. 2011

Předseda ACK V. Sivek, předseda výstavního výboru ACK Ing. Zemek a S. Fekri Mihulová informovali o jednáních s vedením organizátorů veletrhů GO+Regiontour a Holiday World. Smlouva s BVV byla podepsána – ACK přebírá záštitu nad veletrhem GO 2011 a jsou v ní zakotveny mimořádně výhodné podmínky pro vystavovatele (pouze členy ACK). Představenstvo proto vyzývá členské organizace, aby posečkaly s objednáváním plochy a neuzavřely si předčasnou objednávkou možnost získat výhodu v rámci členství v ACK. Členské firmy budou mít opět možnost vystoupit a představit svou nabídku (resp. destinaci) v rámci programu na pódiu ACK, a to jak ve dnech pro odborníky (tj. např. provizním prodejcům, prezentace turistických cílů cestovním kancelářím apod.), tak i širokému publiku. Svůj zájem podílet se na programu na pódiu sdělte sekretariátu ACK. Nabídku pro vystavovatele-členy ACK obdržíte v brzké době – sledujte ve vlastním zájmu e-mailovou poštu od ACK a udržujte kontaktní adresy v databázi (na členských stránkách ACK) v aktuální podobě!

Jednání s vedením organizátorů Holiday World o podmínkách ještě nebyla zcela uzavřena – reálně se rýsuje, že ACK zajistí pro členy vystavující pod hlavičkou ACK velmi výhodné podmínky účasti – představenstvo doporučuje členům neuzavírat s HW samostatnou smlouvu!

6. Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

Předseda V. Sivek informoval o jednání na MMR ohledně projektu MMR Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu. Informace budou sloužit jako podklad pro potřeby Satelitního účtu cestovního ruchu ČR a pro účely doplnění a zkvalitnění statistických dat o ubytovacích zařízeních cestovního ruchu a o cestovních kancelářích a cestovních agenturách. Statistická data jsou důležitá pro potřeby marketingu a pro uznání významu cestovního ruchu pro ekonomiku ČR. K projektu bude ustaven Řídící tým, který bude vykonávat úlohu odborného garanta. Na uvedeném jednání bylo dosaženo, že ACK bude v tomto Řídícím týmu mít svého zástupce. Představenstvo jmenovalo tímto zástupcem tajemníka M.Vebera.

7. Analýza ekonomických přínosů cestovního ruchu a postavení cestovního ruchu v ČR

Mgr. Čechurová informovala o účasti na prezentaci Analýzy ekonomických přínosů cestovního ruchu a postavení cestovního ruchu v ČR, kterou uskutečnilo MMR 12. července 2010. Analýza je jedním z podkladů pro tvorbu zákona o cestovním ruchu, a sice jako podpůrný argument důležitosti cestovního ruchu pro ekonomiku ČR a regionů. Z výsledků vyplývá, že cestovní ruch se včetně multiplikačních efektů podílí na celkové produkci ČR 5,6%, na příjmech státního rozpočtu 6,9% a na zaměstnanosti 7,6% a svým podílem tedy nemálo převyšuje např. zemědělství.

8. S OÚ Praha 1 o turistické sezóně

Pracovníci odboru dopravy OÚ Praha 1 se obrátili na ACK ve věci definování turistické sezóny v Praze za účelem posuzování termínů prací spojených se zábory komunikací a s omezením průchodnosti tras používaných turisty. ACK poskytla OÚ  Praha k tomuto účelu přehled hlavních turistických tras a termínů sezóny. Odd. dopravně komunikační OÚ Praha 1 konstatovalo, že tyto informace jsou pro ně částečně novum a bude k nim přihlédnuto, že však bude velmi obtížné sladit zájmy turistů a projektů, protože řadu prací nelze v době mimosezóny provádět z klimatických důvodů. Obě strany konstatovaly, že navázání dialogu je velmi užitečné a že by bylo žádoucí přenést jej na vyšší úroveň. Představenstvo rozhodlo navázat dialog v tomto směru jak s OÚ Prahy 1 tak s MHMP návazně na komunální volby.

9. Softwarová sekce

Na jednání softwarové sekce předseda ACK V. Sivek zdůraznil význam sekce, jakož i to, že jde o sekci ACK, která bude sloužit k podpoře on-line prodeje a on-line marketingu členů ACK. Jednání sekce mohou být výjimečně otevřena i pro nečleny za předem jasně stanovených podmínek, se kterými budou souhlasit zapojení členové a představenstvo ACK. Sekce bude řešit: možnosti využití on-line marketingu pro CK, možnosti sjednocování datových formátů a sběru dat a zajišťování výhod pro členy ACK ČR - např. na poli reklamy. Z důvodu tohoto širšího záběru bylo rozhodnuto změnit název sekce na internetová sekce. Sekce bude pracovat systémem pracovních skupin k jednotlivým problémům, jednání budou otevřená pro všechny členy. Garantem pracovní skupiny pro on-line marketing byl zvolen Petr Čermák, skupina Konsolidace formátů výměny dat se sejde během července a zvolí svého garanta.

10. Logo ACK = podpora vaší komerce

Představenstvo připomíná členům, že mají právo využívat logo ACK, které je partnery i veřejností vnímáno jako ochranná známka důvěryhodnosti, na svých provozovnách, všech materiálech i na svých webových stránkách. Představenstvo doporučuje členům, aby ve vlastním zájmu všude logo ACK uváděli. Samolepku k označení provozoven si můžete vyžádat v sekretariátu ACK (existuje jako vnitřní i jako vnější), elektronický formát máte k dispozici v členské části webových stránek www.ackcr.cz – Ke stažení.

Představenstvo doporučuje členům více využívat webové stránky ACK, kde jsou uveřejňovány důležité informace a v členské části v kapitole  Dokumenty – POUZE PRO ČLENY  jsou k dispozici i vzorové materiály a příručky. Heslo ke vstupu na webové stránky ACK obdrželi všichni členové, pokud jste je zapomněli, můžete požádat sekretariát o vygenerování nového – a následně si je změnit tak, aby se Vám dobře pamatovalo.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: