Stříbrný poklad poprvé vystaven - Muzeum hl. m. Prahy

Tisk Email

Muzeum hlavního města Prahy získalo do svých sbírek rozhodnutím Rady hlavního města Prahy ze dne 7. února 2012 tzv. stříbrný poklad, který si lze prohlédnout od 28. února do 27. května 2012 v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8.

Dne 15. 11. 2008 tři ukrajinští dělníci narazili při stavebních pracích ve sklepě nájemního domu v ulici Duškova č. 20 v Praze 5 Košířích na zazděný poklad. Nález ohlásili redaktorům TV NOVA a ti doporučili oznámit celou událost Policii České republiky, která okamžitě provedla ohledání místa a převzetí.

Předměty z pokladu byly postupně ukládány do depozitáře Muzea hlavního města Prahy, které mělo dbát o jejich bezpečnost, než bude zjištěn majitel. Ten nalezen nebyl. Dne 7. 12. 2012 rozhodnutím Rady hlavního města Prahy stvrzeno, že se předměty stanou vlastnictvím hlavního města a že i formálně přejdou do sbírek Muzea hlavního města Prahy. Nálezci byli odměněni finančním darem v celkové výši 600.000 Kč, tedy 10% z ceny pokladu, která byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Nález obsahoval celkem 21 317 předmětů převážně ze stříbra, dále alpaky a obecných kovů o celkové váze 493 kilogramů. Z toho 6 770 kusů byly mince evropské i mimoevropské provenience, 14 547 předmětů byly drobnosti jako pohárky, misky, flakonky, pudřenky, přívěsky,tácy, šálky s podšálkem, šejkry, šperky, taštičky nebo plechové dózy s materiálem určeným k dalšímu zpracování.

Datum ukrytí je možné určit poměrně spolehlivě už nyní, u pokladu se našly noviny datované do roku 1947. V otázce původního vlastníka se prozatím přikláníme k názoru, že poklad zazdil majitel stříbrnické dílny. Tomu by nasvědčovala povaha materiálu, předměty se objevují ve velkých sériích (3 417 flakonků, 870 náramků atd.), jsou v různém stádiu rozpracovanosti (1 784 půlek flakonků atd.) anebo se jedná přímo o pracovní materiál v surovém stavu (slitky, pájecí pruty, klubka drátů, destičky atd.). Předměty také ukazují, jaké bylo vybavení dobové dílny.

Bude nutné prověřit hypotézu, zda by mohl být původcem pokladu Alois Vokurka, pražský  cizelér činný v 1. polovině 20. století. Některé předměty jsou označeny puncem VA.

Představu o časovém rozpětí vzniku jednotlivých exponátů je možné dobře doložit na dochovaných mincích. K nejstarším patří české groše z doby vlády Vladislava Jagellonského (1471–1516). Najdeme zde rakousko-uherské mince z druhé poloviny 19. století s portréty císaře Františka Josefa I. i novější s jeho nástupcem Karlem I., je zde pamětní medaile vydaná roku 1854 u příležitosti sňatku Františka Josefa I. a Sissi, dále 498 kusů rakousko-uherských korun z doby kolem roku 1900, 549 kusů německých marek ze 30. let 20. století, dále mince československé, francouzské, italské, maďarské, ruské i sovětské či zatím blíže neurčené
arabské mince.

Exponáty jsou představeny ve stavu, v jakém byly nalezeny v roce 2008. Vzhledem k místu uložení, ve sklepních prostorech blízko komína, je až překvapivá poměrně nízká míra koroze materiálu. Nicméně i tak si nález vyžádá obrovské množství práce, protože jde o velmi rozsáhlý soubor různorodých předmětů v různém stavu a stupni rozpracovanosti. Bude třeba přistupovat k zásahu na jednotlivých souborech či kusech diferencovaně. U vybraných exponátů bude proveden mikroskopický, materiálový a technologický průzkum, aby bylo možné přesně stanovit podíl předmětů vyrobených ze stříbra, alpaky a obecných kovů. Následovat bude čištění, lokální odstranění korozních produktů, oplachy a sušení, případně závěrečná úprava povrchu konzervačním lakem a voskem. Celý zásah bude průběžně dokumentován.

Zároveň budou v restaurátorských dílnách Muzea hlavního města Prahy probíhat odborné rešerše, s cílem zjistit výrobce a majitele stříbrnické firmy a potvrdit datum vzniku celého souboru.
V dubnu a květnu 2012 budou k výstavě připraveny doprovodné přednášky předních odborníků; více na www.muzeumprahy.cz.

Výsledky odborného výzkumu a restaurátorských prací budou prezentovány formou velké výstavy v roce 2014.

Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Martina Lehmannová
kurátorka, M+ 420 723 041 636, lehmannova@muzeumprahy.cz
Mgr. Věra Hloušková
tisková mluvčí, T+ 420 221 012 933, M+ 420 603 888 053, hlouskova@muzeumprahy.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: