Konec podvodům s timeshare

Tisk Email

Asociace cestovních kanceláří České republiky přivítala, že dne 3.2. byla konečně v Úředním věstníku EU zveřejněna dlouho připravovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES „o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně", což je dlouhý úřední název pro poněkud zprofanované  nabídky koupě „dovolené" - (rozuměj pobytu) na zpravidla týdenní úsek, koupené obvykle bez určení konkrétního data (nejvýš sezóny), a to na několik let s tím, že zákazník se stává spolumajitelem resp. spoluuživatelem, takže je povinen hradit i náklady typu úklid,  daně z nemovitosti atp., což nabízející při náborových akcích zpravidla přinejmenším nezdůrazňovali.

Vzhledem k tomu, že vedle seriózních timesharových společností se na trhu objevují i velmi neseriózní zprostředkovatelé, zrodil se na úrovni EU předpis k ochraně spotřebitele před subjekty, které nejen že potenciální zákazníky neinformují řádně, ale  při agresivní náborové kampani vyberou i nemalé zálohy. Když pak klient přijde domů a seznámí se s tím, co vlastně podepsal a že to zdaleka není tak výhodné (případně to starším rodičům vysvětlí děti), zjistí nejen, že je povinen při stornu smlouvy hradit poplatky nejméně ve výši zaplacené zálohy, ale někdy se dokonce ukáže, že dotyčný zprostředkovatel změnil adresu a je prakticky nepolapitelný. Firma, na niž zní smlouva, sídlí v zahraničí, a tak by si soud vyžádal větší náklady, než činí utrpěná ztráta.

Na ochranu spotřebitele byla sice již v roce 2001 přijata směrnice ukládající timesharovým firmám informační povinnosti, ale  jednak se týkala pouze smluv na delší než tříleté období, jednak v ničem nebránila vybírat od zákazníků zálohy a účtovat stornopoplatky.  Při porušení informační povinnosti firmou měl sice zákazník právo během 14 dnů od smlouvy odstoupit bez sankcí, ale praktická vymahatelnost zálohy byla rovná nule. Nehledě na to, že od doby platnosti této Směrnice přešla většina takových „cestovních" či „prázdninových klubů" na dvou až tříleté nabídky, čímž se všem povinnostem vyhnuli.

Směrnice 2008/122/ES jde proto do důsledků. Týká se všech spotřebitelských smluv na období delší než jeden rok, na základě nichž spotřebitel za úplatu získává právo užívat jedno nebo více ubytovacích zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek jakož i všech smluv o výměně či prodeji takových smluv. Dále se týká i delších než ročních smluv o rekreačním produktu, na základě kterých spotřebitel za úplatu získává především právo na slevu nebo jiné výhody spojené s ubytováním, a to společně s  jinými službami nebo bez nich.

Čím nová Směrnice 2008/122/ES spotřebitele především chrání:

Obchodník  nejen musí před uzavřením smlouvy podat spotřebiteli přesně vyjmenované informace včetně výslovné informace o právu na odstoupení od smlouvy bez sankcí a formuláře pro toto odstoupení, ale Směrnice obsahuje i velmi důležité ustanovení o tom, že po dobu, kdy má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez sankcí, od něho obchodník nesmí vybírat žádné zálohy.

Ta doba na odstoupení od smlouvy je různě dlouhá podle toho, nakolik obchodník dodržel své informační povinnosti. V případě, že obchodník postupuje zcela v souladu se Směrnicí, je to 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud však nebyly dodrženy informační povinnosti a povinnost předat se smlouvou i formulář na odstoupení od smlouvy, může se tato lhůta protáhnout až na jeden rok a 14 dnů.

Pro spotřebitele je dobrou zprávou, že tyto základní ochranné prvky musí platit ve všech členských státech EU, jinými slovy i pro smlouvy uzavírané třeba na „náborovém" pobytu na Kanárských ostrovech. Přitom smlouva musí být v jazyce spotřebitele nebo státu, v němž má trvalé bydliště.

Tou méně dobrou zprávou je, že jako každá směrnice EU obsahuje i směrnice o timeshare ustanovení, že členské státy jsou povinny promítnout ji do své legislativy ve lhůtě do dvou let.

Asociace cestovních kanceláří ČR, která se na připomínkách ke Směrnici podílela, její přijetí vítá a věří, že ministerstvo spravedlnosti promítne ustanovení Směrnice v plném rozsahu již v návrhu nového Občanského zákona předkládaném do jednání vlády. Rozhodně by tím posloužilo spotřebitelům více než nedefinovatelným termínem „ztráta radosti z dovolené", který se stal  populistickou nálepkou.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: