Valné shromáždění ACK ČR: 20 let akční a silní

Tisk Email

Nad letošním výročním Valným shromážděním převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška a předal ACK ocenění MMR, které těší o to víc, že Ing. Vondruška cestovnímu ruchu opravdu hluboce rozumí a vždycky si na něj našel čas. ...
Větší část jednání se ovšem nesla jako obvykle se zaměřením na budoucnost, pokračující projekty i nové výzvy a úkoly. Tiskový mluvčí ACK Jan Papež, který si vysloužil uznání za výrazné posílení mediálních výstupů ACK, apeloval na všechny, aby přispívali svými informacemi, výstupy a kontakty ke změně mediálního obrazu cestovních kanceláří. Většina médií má sklony vylíčit cestovní kanceláře jako podvodníky, kteří na svých klientech vydělávají pohádkové zisky – a přitom pravdou je pravý opak. Média – a pod jejich vlivem klienti - nechápou, že last minute cena nepředstavuje skutečnou hodnotu zájezdu, ale je často hluboce pod ní.

Výroční Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky 16. 6. 2010 v Top Hotelu Praha bylo zarámováno do slavnostnějšího rázu. ACK letos v létě oslaví své dvacáté narozeniny – jako první sdružení ve svém oboru v naší republice: po přípravném shromáždění 12. 7. byla ACK zaregistrována 7. 8. 1990. Proto hned v úvodu předseda ACK Viliam Sivek krátce zavzpomínal na tu dobu, kdy v tehdejším Československu cestovní kanceláře vznikaly, některé na zelené louce, jiné na základě zkušeností z „mateřských“ CK, jichž bylo původně jen 9. U zrodu ACK byly ty zkušené a z nich odvozené – a sama ACK jako sdružení stavěla na zkušenostech zahraničních svazů. Uznání pro sebe – a především pro obor – si ovšem musela vydobýt sama. Cestovní ruch byl tenkrát státními orgány vnímán jako něco, co nezasluhuje ničí pozornosti, co snáší zlatá vejce s tím, že si ve všech případech musí vystačit samo. Bylo třeba několikaletého soustředěného úsilí, než třeba pražský Magistrát uznal, že nelze vyhnat turistické autokary z města a dohodl se na zřízení nástupních hran pro autokary. Pozornost a prostředky věnované na propagaci naší země jako turistické destinace byly blízké nule. Nedávno ACK jako člen expertního sboru na pražském Magistrátu iniciovala a dosáhla, že MHMP do cestovního ruchu vrací část vyprodukovaných prostředků – a ta část je vyšší, než tehdy byly veškeré prostředky na propagaci celého Československa. Tenkrát byl problém, aby byli ochotni slyšet hlas ACK – vloni dostala ACK od Magistrátu čestné uznání. Nad letošním výročním Valným shromážděním převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Ing. Rostislav Vondruška a předal ACK ocenění MMR, které těší o to víc, že Ing. Vondruška cestovnímu ruchu opravdu hluboce rozumí a vždycky si na něj našel čas. Proto se mu dostalo nejen ocenění ACK, ale i neobvykle dlouho trvajícího potlesku.

ACK kdysi významným způsobem zasáhla do tvorby zákona č.159/1999  Sb. – nyní nadešla doba upravit to, co tenkrát nebylo možno prosadit: zajistit, aby zákon byl vstřícný, resp. spravedlivý i pro cestovní kanceláře. Především omezit prostor pro černé a šedé podnikání a zajistit pro cestovní kanceláře takové podmínky, aby nebyly vazaly pojišťoven. Pro omezení neoprávněného podnikání vydala ACK za podpory MMR informační brožury s výkladem a příklady toho, co je a není legální, takže poctiví podnikatelé i živnostenské úřady mají dostatečně podrobnou pomůcku, jak se orientovat. Teď jde o to upravit zákon tak, aby bylo lépe možné postihovat ty nepoctivé. Neméně významná byla úloha ACK ve vztahu k novele cenového zákona, kdy se podařilo pomocí komentovaného výkladu zreálnit možnosti praktického naplnění nového ustanovení o konečné ceně pro cestovní kanceláře.

V další části zprávy V. Sivek stručně zmínil aktivity ACK výlučně pro její členy, počínaje pracovními pomůckami a semináři k nové legislativě, datovým schránkám či ochraně osobních údajů přes poradenskou činnost, pomoc při vyřizování reklamací, informační činnost až po oblíbené Klubové dny či fam tripy, při kterých mají členové možnost seznámit se se zajímavými objekty a nabídkami, dohodnout si společné projekty a vyzkoušet si hotelové a gastronomické podniky na vlastní kůži. Tak jako i na Valném shromáždění, kde hostitelský Top Hotel Praha obstál na výtečnou jak v kongresových službách tak i svou výtečnou gastronomií. Upřímné pozvání padlo i od samotného předsedy představenstva společnosti Top Hotels Group Ing. Vladimíra Dohnala, který všechny účastníky shromáždění osobně uvítal.

Větší část jednání se ovšem nesla jako obvykle se zaměřením na budoucnost, pokračující projekty i nové výzvy a úkoly. Tiskový mluvčí ACK Jan Papež, který si vysloužil uznání za výrazné posílení mediálních výstupů ACK, apeloval na všechny, aby přispívali svými informacemi, výstupy a kontakty ke změně mediálního obrazu cestovních kanceláří. Většina médií má sklony vylíčit cestovní kanceláře jako podvodníky, kteří na svých klientech vydělávají pohádkové zisky – a přitom pravdou je pravý opak. Média – a pod jejich vlivem klienti - nechápou, že last minute cena nepředstavuje skutečnou hodnotu zájezdu, ale je často hluboce pod ní. I proto v diskusi zazněl požadavek na společné zreálnění nabídky cestovních kanceláří vůči možnému objemu poptávky, ke kterému se přihlásil i předseda touroperátorské sekce Zdeněk Kříž. ACK řešila i neetické jednání až porušování zákona 159/1999 Sb. ze strany některých internetových prodejců, kteří v nabídce neuvádějí klientům název pořadatelské CK.

Místopředseda Petr Krč upozornil na další médii často nevhodně uchopený problém, jako jsou různé kalamity a povodně. Poukázal na to, jak CK monitorují stav u svých dodavatelů a včas provádějí taková opatření, aby se klientům dostalo náležitých služeb. Na druhé straně mají média sklony zaměňovat úlohu cestovních kanceláří a pojišťoven. Pojistka pro případ storna zájezdu může krýt i případy, kdy klient neodjede kvůli povodni v jeho bydlišti, jsou pojistky kryjící i storno v případě ztráty zaměstnání. Věcí cestovních kanceláří je klienty na tyto pojistky upozornit, nikoliv krýt následky toho, kdy se zákazník nepojistil.

Předseda sekce IATA JUDr. Miroslav Bělovský informoval o profesním dialogu s leteckými společnostmi, které jeví tendenci řešit své finanční problémy vytlačováním IATA agentur z trhu, počínaje platebními podmínkami přes horší informovanost při poslední mimořádné události – a nerovným přístupem k cenám nekonče. V současné době probíhají jednání – a to i na úrovni MMR. Diskutuje se také otázka palivových příplatků vč. toho, proč se povinnost uvádění konečné ceny nevztahuje na letecké společnosti.

V uplynulém roce se rozšířila činnost ACK i její členská základna. ACK má nyní 258 členů, tedy o padesátku více než před rokem. Nově byly založeny: softwarová sekce s cílem sjednotit formát a obsah dat mezi CK, CA a jejich dodavateli, sekce wellness a lázeňství soustředěná převážně v Karlovarském kraji a jako poslední v pořadí (ne však významem) sekce památek a turistických cílů, jejímž smyslem je propojovat památkové apod. objekty, jejichž marketing je dost opomíjený, s CK a CA jako „dodavateli“ turistů. Sekce, vedená Dr. Jolanou Myslivcovou, zorganizovala již dvě zdařilé prezentační akce, na nichž si obě strany vyměnily poznatky o potřebách a možnostech marketingu.

Diskusi shrnul předseda v konstatování, že krize není za námi, všechny čeká nelehké období, jaké jsme v cestovním ruchu dosud nezažili. Proto je potřeba spojit své síly. ACK k tomu poskytuje dobrou střechu, je však záhodno využívat všechny možnosti, které skýtá. Není problém vytvořit podle potřeby nové sekce, sejít se nad každým problémem. Členové by ve vlastním zájmu měli věnovat více pozornosti informacím, jakož i tomu, informace asociaci poskytovat tak, aby společný postup byl co nejefektivnější. ACK není uzavřený spolek, ráda uvítá každého poctivého podnikatele, který chce spojit síly ke společnému prospěchu.

V odpolední uzavřené části jednání členové přijali náročný program činnosti na další období a zvolili jako obvykle třetinu představenstva, které nyní bude pracovat ve složení uvedeném na webových stránkách www.ackcr.cz – kontakty.

Hledání členů

Kalendář akcí

16. května 2019
Zasedání Představenstva ACK ČR

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři