Český systém kvality služeb (ČSKS)

Tisk Email
  • 1.12.2017
  • Martina Košlíková
  • ČSKS

Úvodní strana

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Organizace, které se do systému zapojí a projdou úspěšnou certifikací, získají značku „Q.“ Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka a znamená záruku certifikované kvality služeb.

Systém je tedy vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji, a které mají zájem posilovat své postavení na trhu.        

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD). Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. Na realizaci se zároveň podílejí vybrané profesní asociace, a to stanovením technických předpokladů kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému.

Jak to funguje?

Organizace se rozhodne vstoupit do Českého systému kvality služeb a zaregistruje se na webových stránkách www.csks.cz. Vyšle svého zástupce na školení Trenéra kvality, který po jeho absolvování vypracuje elektronickou žádost a zašle ji k posouzení na nezávislé Hodnotitelské centrum. Pakliže je vše v pořádku, udělí Specializované pracoviště organizaci certifikát, který je platný po dobu 3 let. Každý rok je pouze třeba provést povinnou roční aktualizaci.         

Certifikace I. stupně

Trenér kvality I. stupně za organizaci vyplní elektronickou dokumentaci. Tím se rozumí, že zpracuje vizi, týmový závazek, proces, jeho kroky a plán opatření. Dokumentaci následně posoudí Hodnotitelské centrum, které v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality I. stupně.           

Certifikace II. stupně

Postup pro udělení certifikátu II. stupně se od I. stupně odlišuje tím, že organizace kromě vyplnění elektronické dokumentace navíc realizuje dotazníkové šetření. Hodnotitelské centrum souběžně s tímto šetřením provede tzv. mystery shopping. Trenér kvality II. stupně na základě závěrečné zprávy z dotazníkového šetření a mystery shoppingu vypracuje plán opatření. Celou dokumentaci následně Hodnotitelské centrum posoudí a v případě kladného vyhodnocení udělí organizaci Certifikát kvality II. stupně.

Všechny certifikované subjekty jsou zároveň uvedeny na webových stránkách www.sluzbyQ.cz, které jsou propagovány v rámci marketingové kampaně na podporu značky Q.

Máte zájem o certifikaci? Navštivte webové stránky www.csks.cz, na kterých najdete veškeré doplňující informace. Zájemcům o certifikaci i certifikovaným organizacím jsou k dispozici regionální koordinátoři ČSKS, kteří kromě realizace školení poskytují i metodickou podporu.

Pro více informací kontaktujte Specializované pracoviště ČSKS na info@csks.cz.

Všem cestovním kancelářím a agenturám doporučujeme zapojit se do tohoto inovativního systému a přispět tak ke zkvalitnění poskytovaných služeb.  Proces certifikace všem pomůže zaměřit se na poznání potřeb svých zákazníků a poskytování kvalitnějších služeb, rozšíření nabídky dle požadavků zákazníků. A věříme, že pokud se bude organizace opravdu řídit požadavky ČSKS a bude naplňovat postupně všechny svá opatření, pak bude zákazník odcházet spokojen a s naplněním všech očekávání, což povede k tomu, že bude šířit pozitivní reklamu a bude se vracet, čímž se zvýší atraktivnost a návštěvnost daného zařízení.

S certifikovanými poskytovateli služeb v cestovním ruchu se nyní můžete seznámit i v mobilní aplikaci. Aplikaci si můžete stáhnout prostřednictvím přiloženého QR kódu.

www.csks.cz

www.sluzbyq.cz

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: