Změny spojené s vydáváním cestovních dokladů od 1. ledna 2016

Tisk Email

Cestovní doklady

Cestovní pas se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů,

 • ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů,

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

  Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

  Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno.

  S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

  Jiné  cestovní  doklady

  Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady; podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu v České republice.

  Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno

Kdo a za jakých podmínek

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou

 • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti

 • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Jak a kam se obrátit

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,

 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů nelze podat u zastupitelského úřadu.

Více zde.

Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: