Změny spojené s vydáváním cestovních dokladů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

 • 12.7.2018
 • Martina Košlíková

Pojištěné cestovní kanceláře

Níže uvedené pojišťovny poskytují pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění proti úpadku je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o zájezdu.
Asociace nezodpovídá za obsah externích stránek, na které níže uvedené prolinky odkazují. Rovněž neručí za úplnost a aktuálnost zde uvedených údajů.

Nefunkční prolink? Dejte nám vědět .

 • 31.8.2017
 • Michal Veber

Tzv. černá listina leteckých dopravců v rámci EU

Seznam aerolinií, které mají zakázaný provoz v rámci Evropské unie, tedy tzv. čenou listinu leteckých společností.

Pro zvýšení bezpečnosti v Evropě rozhodla Evropská komise – po dohodě s orgány bezpečnosti letecké dopravy členských států – o zákazuleteckých společností, které nejsou dostatečně bezpečné pro provoz vevropském vzdušném prostoru. Tyto společnosti a bližší informace k problematice jsou k nalezení na adrese https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_cs
 
Aktualizováno v listopadu 2019

 • 29.8.2017
 • Martina Košlíková

Co je zájezd?

Parametry zájezdu určuje zákon č. 159/1999 Sb. Vytvářet zájezdy smí pouze koncesovaná pojištěná cestovní kancelář. Cestovní agentura pak přeprodává zájezdy tvořené cestovní kanceláří.

ZÁKON 159/1999 Sb. ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Hlava I

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

a) ubytování,

b) dopravu,

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

(2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona.

(3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu

a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo

b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání1).

(4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o zájezdu2). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Cestovní kancelář je oprávněná pořádat, organizovat, zájezdy. Má povinnost mít oprávnění k provozování koncesované živosti a pojištění proti úpadku. Cestovní kancelář může fungovat také jako cestovní agentura.

Cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdů, které vytváří cestovní kancelář. Nesmí vytvářet vlastní zájezdy. Klient vždy musí být informován, která cestovní kancelář daný zájed nabízí.

Cestovní kancelář je povinna mít po celou dobu své činnosti uzavřeno pojištění pro případ svého úpadku. O tomto pojištění je povinna informovat v katalogu, resp. na požádání zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář za tímto účelem má od pojišťovny certifikát o uzavřeném pojištění. Klient má možnost ověřit si pojištění cestovní kanceláře na internetových stránkách příslušné pojišťovny. Adresy webových stránek pojišťoven najdete i na webu ACK ČR.

V případě úpadku cestovní kanceláře pojišťovna zajistí klientům dotyčné CK, kteří jsou na zájezdu v zahraničí, repatriaci (tj. služby potřebné k tomu, aby se vrátili do ČR, resp. místa určeného v cestovní smlouvě).
Toto zákonné pojištění se vztahuje pouze na zájezdy, nevztahuje se na jednotlivé služby.
 
Tři hlavní způsoby předání informací o pojištění cestovní kanceláře (CK):
 
 1. Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy.
 2. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny CK. CK je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK. 
 3. Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Jaké cestovní doklady potřebuji pro cestu do EU a mimo EU?

Pro občany ČR platí, že mohou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad lze tedy použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá odstřižený roh.
 
K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:
 • všechny typy cestovních pasů
  - se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo 
  - bez strojově čitelných a bez biometrických údajů, 
   
 • všechny typy občanských průkazů
  Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde.

Při cestě do států mimo EU doporučujeme zjistit si, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu. Jedná se především o 1) bezvízový styk s daným státem a 2) zda daná země požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

 1. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza. Například pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, zatímco pro bezvízové cesty do Kanady stačí, aby cestovní pas obsahoval strojově čitelné údaje - nemusí tedy obsahovat biometrické údaje.
 2. Z hlediska platnosti cestovních dokladů například do Egypta je nutné mít pas platný ještě min. 6 měsíců ode dne vstupu do země. Cestujete-li do Turecka, musí být váš cestovní doklad platný minimálně 3 měsíce po opuštění území Turecka.

Bližší informace o podmínkách platnosti cestovních dokladů v dalších státech získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí , popř. na Ministerstvu vnitra - odbor správních činností.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková

Musí mít děti vlastní cestovní doklady?

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

V současné době platí, že každý, kdo cestuje, musí mít vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). 

 • dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 • pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 • doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 • dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
 • lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let,
 • i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Více zde.

 • 25.8.2017
 • Martina Košlíková
Hledání členů

VYPLATÍ SE VÁM ČLENSTVÍ V ACK ČR?
SPOČÍTEJTE SI TO!

Máte nějaké dotazy nebo zájem o členství?Napište nám na info@ackcr.cz

 

Chcete dostávat nabídky na semináře ACK ČR?
Napište nám na ackcr@ackcr.cz

Kontakt

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2

E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 

Hlavní mediální partneři