Zákonnost či nezákonnost stornopoplatků

Uprostřed července uveřejnil časopis dTest článek týkající se stornopoplatků vybíraných cestovními kancelářemi v případě odstoupení zákazníka od platně uzavřené cestovní smlouvy. Jedním ze závěrů článku bylo, že  stornopoplatky  mohou být nezákonné. Následující rozbor poukáže na to, co to stornopoplatek je, za jakých okolností na něj má cestovní kancelář z pohledu práva ČR a práva EU nárok, jaká výše stornopoplatku odporuje zákonu a jaké jsou důsledky takové situace. 

  • 2.9.2011
  • Lenka Čechurová

Odpovědnost cestovní agentury ze zprostředkování prodeje zájezdu

Tento výklad se zaměří jen na dvě z mnoha odpovědnostních situací, a sice, zaprvé, na situaci, kdy cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdu pro subjekt, který není držitelem platného živnostenského oprávnění pro provozování cestovní kancelář a zadruhé, na situaci, kdy cestovní agentura zprostředkovává zájezd prodávaný cestovní kanceláří, která není pojištěna proti úpadku.

  • 13.7.2011
  • Michal Veber

Nároky cestovní kanceláře a cestovní agentury z titulu neoprávněného „kopírování“ webu

Tzv. „kopírování“ webu se po právní stránce dotýká zejména práva autorského a práva nekalé soutěže. První oblast je komplexně upravena v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon, druhá pak v ustanovení § 44 a následující obchodního zákoníku.Jestliže je cestovní kancelář nebo cestovní agentura autorem díla prezentovaného na webu nebo majitelem majetkových práv k tomuto dílu, zasahuje osoba, která autorské dílo bez jejího souhlasu kopíruje, slovy autorského zákona jej „rozmnožuje“ (rušitel), do jejích autorských práv. Jak má CK postupovat a čeho všeho se může domoci jak z titulu autorských práv tak i nekalé soutěže  

  • 6.6.2011
  • Lenka Čechurová

Obchodní sdělení v elektronické poště

Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image konkrétní podnikající fyzické nebo právnické osoby. Ač to podnikatelé mnohdy netuší, obchodním sdělením je nejen klasická reklama, ale i přání k Vánocům a jiným svátečním příležitostem nebo samotná žádost o souhlas se zasíláním obchodních sdělení. ...Zatímco zasílání obchodních sdělení klasickou cestou lze provádět bez podstatných omezení,  pro zasílání obchodních sdělení v elektronické poště platí, že jsou v podstatě zakázána a lze je zasílat jen, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.Za nedodržení požadavků zákona lze uložit právnické osobě i podnikající fyzické osobě pokutu ve správním řízení až do výše 10 milionů korun.

  • 6.5.2011
  • Lenka Čechurová

Novinka - právní okénko

Jste odborníci na cestovní ruch, ale i tak Vám někdy chybí ta správná právní informace? Pak nemusíte mít strach, že Vám něco "uteče". Asociace i pro Vás připravila právní okénko, kde se dozvíte vše, co můžete potřebovat. 

  • 6.5.2011
  • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: