Klubový den 05/2007 - Jak předcházet problémům

Květnový Klubový den Asociace cestovních kanceláří ČR se konal za tropického počasí a neméně žhavé a ožehavé bylo i jeho hlavní téma: jaká bude dohra, když klient cestovní kanceláře dozná újmy během zájezdu. Problematiku přiživil nedávný rozsudek Nejvyššího soudu k dovolání ve věci sporu  pozůstalých po obětech dopravního neštěstí u Nažidel s pořádající cestovní kanceláří o náhradě za nemajetkovou újmu, kterou utrpěli úmrtím svých blízkých. Nejvyšší soud se nezabýval ani tím, jaká újma vznikla ani výší požadovaného odškodného, jeho rozhodnutí bylo prosté a v kostce znamená: cestovní kancelář odpovídá klientům za škody, které zaviní její dodavatelé. Že se tím v evropském kontextu míní škody materiální, se nevzalo v úvahu. Pro jakékoliv budoucí případy to asi není ani směrodatné, protože mezitím došlo od 1.5.2004 k úpravě Občanského zákoníku, kde se odškodnění v případě smrti stanovuje zcela taxativně, a sice většinou na 240.000 Kč  jednotlivému poškozenému. Je navýsost pravděpodobné, že by tedy pozůstalí v případě podobného neštěstí požadovali náhradu podle tohoto paragrafu. Nemusí ani dojít hned k takovému obrovskému neštěstí,  aby se cestovní kancelář mohla dostat do obtížné situace. Tlak na cestovní kanceláře roste i kvůli činnosti Sdružení Obrany Spotřebitele a klienti jsou čím dál tím více vyspělí, někteří i vychytralí a vynalézaví v tom, jak se na cestovní kanceláři hojit (a SOS jim k tomu rádo dodá právníka – a má na to prostředky  z evropského grantu). Není proto divu, že na Klubový den byli pozváni zástupci  jediných dvou pojišťoven, které na našem trhu nabízejí pojištění odpovědnosti CK – Etics a Uniqa. Všichni členové ACK obdrželi předem elektronickou poštou jako inspiraci k zamyšlení se nad tématem dotazník členské organizace Etics, který musí vyplnit zájemce o pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře.  Jsou v něm, dle zvyklostí ve „starých“ zemích EU, i otázky, které našim CK doslova vyrážejí dech, jako např.: „Provádíte pravidelné kontroly dodržování protipožárních opatření ve Vámi nabízených ubytovacích zařízeních?“. Představa, jak zástupce české CK prochází pravidelně každým kontrahovaným hotelem a jak se tam na něj tváří, když kontroluje hasicí přístroje, nám připadá jako z jiného světa. Jenže jsme byli ujištěni, že např. v Německu by bez kladné odpovědi cestovní kancelář vůbec nepojistili. Ale nemáme se (zatím) děsit, u  nás tam Etics ty otázky nechala jako prevenci k zamyšlení; pojistí i bez toho a prý to ani neovlivní výši pojistného. Uniqa takticky podobné otázky v dotazníku údajně vůbec nemá. V diskusi padaly nejrůznější otázky, jak by to bylo, kdyby…, jak je to s odpovědností dopravce, na co je pojištěný on, jak  je to při škodách, které utrpí klienti partnerských zahraničních cestovních kanceláří u nás  - kdo, co, komu, podle jakého práva. A samozřejmě také, co kryje pojištění. Pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu zatím platilo jen na odpovědnost vyplývající z uzavřené cestovní smlouvy (tedy na zájezdy), pojišťovny je však rozšiřují i na jednotlivé služby. Přitom pojišťovny přebírají veškerou komunikaci s klientem, včetně posouzení, nakolik CK vskutku odpovídá a nakolik to klient jenom zkouší. Před konečným řešením pojišťovna věc s cestovní kanceláří samozřejmě konzultuje. Samostatnou kapitolou je, za jaké všechny škody klienta CK odpovídá – a ukazuje se, že málem za všechno. Tedy nejen za všechny maléry spojené se zabezpečenými službami v místě a fakultativní výlety, ale klient může uplatnit i škodu v souvislosti s výletem, jehož prodej mu zprostředkoval delegát cestovní kanceláře a kde všude  může být odpovědnost CK dohledána raději ani nezveřejňovat. V každém případě, pokud by CK byla soudem shledána vinnou, pojišťovna škodu uhradí. Výše pojistného je individuální – závisí na konkrétní činnosti CK; počet již pojištěných CK nechtěli zástupci pojišťoven prozradit – z přítomných účastníků Klubového dne byla pojištěných cca šestina. Příjemnější cestovatelské téma vnesla prezentace nového přidruženého člena – španělské firmy Transhotel, Global Travel Service Provider , který nabídl kompletní servis pro cestovní kanceláře a agentury – on-line booking hotelů po celém světě, adresáře vč. popisů, software aj. Jako bonbónek si nakonec vylosovaný účastník odnesl poukaz na víkend pro dvě osoby v hotelu **** buď v Madridu nebo v Barceloně. Hostitelský restaurant Patriot-X přítomné navrátil domů a skvěle předvedl to, co si jeho majitelka (a soustavná inspirátorka) paní Janatová dala do vínku: českou kuchyni ne jako obvyklá těžká jídla, ale jako odlehčené krmě inspirované starou šlechtickou či měšťanskou kuchyní, kdy se řeky hemžily lososy a na lanýže se chodilo do Jeseníků, i pozapomenuté přílohy a moučníky našich prababiček. Jenže to se nedá popsat, to chce ochutnat, pokud možno s poutavým výkladem paní Janatové. 25.5.2007 Eva Mráčková

  • 25.5.2007
  • Michal Veber

Klubový den 03/2007 - Jak v dopravě

Shodou okolností měl březnový Klubový den Asociace cestovních kanceláří  České republiky dopravu na jedné straně jako téma závažné a ne zcela příjemné, ale ze zcela jiného soudku i jako nádhernou ukázku toho, jak mají služby vypadat.  To protivné, leč nutné téma byla obratová daň za dopravu v Rakousku. Jak už ACK informovala v březnu, bylo Rakousko v důsledku rozsudku Evropského soudního dvora nuceno zrušit výjimku z povinnosti platit obratovou daň pro zahraniční podnikatele s obratem menším než 22.000 EUR. Pro cestovní kanceláře a agentury, které do Rakouska či po jeho území vozí své klienty, to znamená, že jako podnikatelé, kteří tím docilují obrat za služby poskytnuté v Rakousku, tam musí být také přihlášeni u finančního úřadu a podrobit se všem daňovým procedurám, zatímco dosud to za ně zpravidla dělali dopravci. Situace známá – už jsme si to zažili  před dvěma lety v Německu. Princip je samozřejmě stejný, každá země má ovšem svůj finanční úřad a své formuláře, a tak je zase co řešit. Mimo jiné i to, nakolik se pro ty  opravdu malé nebo náhodné zájezdy/zakázky některým cestovním kancelářím takový obchod vůbec vyplatí. Je pravda, že předběžná hlášení se podávají čtvrtletně, a to elektronicky, jenže platby do zahraničí si banky vždycky nechají královsky zaplatit – a platit bankovní poplatky kvůli bagatelní výši daně (i zisku)  ze sporadické akce přijde jistě leckomu líto. Tady je ovšem rada drahá – od takových, na které zde nelze ani pomyslet, až po úvahy o spolupráci s těmi, komu se být daňovým  poplatníkem v Rakousku vyplatí, ať už proto, že jeho obraty za rakouský úsek jsou významnějšího rázu nebo proto, že si jako daňový poplatník má v Rakousku co od daně odečíst. Na Klubovém dni ACK se probírala metodika a nutné formuláře, přičemž všechny potěšilo ujištění, že ACK svým členům vzory formulářů spolu s návodem k jejich vyplnění včas a zdarma předá. Bez toho návodu je lze již nějaký čas  nalézt na internetu. Ironií osudu a trpkou třešničkou na dortu byla skutečnost, že týž den rakouský kabinet schválil zvýšení daně na pohonné hmoty. Tu příjemnou stránku dopravy představil hostitelský podnik s dlouhým pojmenováním: První Všeobecná Člunovací Společnost – známá též pod názvem Pražské Benátky. Klubový den byl zahájen na jejím přístavišti pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu, kde účastníci nasedli do menších lodí s plochým dnem, aby si spolu s horkým čajem či kávou aj. občerstvením vychutnali plavbu nejen od Karlova mostu za Čechův a zpět, ale i do Čertovky až k velkopřevorskému mlýnu, což je ojedinělý zážitek, protože tam kvůli mělké  vodě  jiné lodě vesměs nemohou. Nemenším zážitkem byl výklad během celé plavby, který byl nejen zasvěcený, ale nadto podán s takovým vnitřním zápalem, že zaujal, ba nadchl i ostřílené profesionály, kterými jen tak něco nepohne. Čluny s příslovečně vodními názvy Vodouch a Blatouch nás pak dovezly na druhé přístaviště u hotelu Four Seasons k salonní lodi Nepomuk, kde účastníky čekalo nejdřív již zmíněné rokování o rakouské dani a po té výborný raut na spravení nálady. Nicméně nejeden šéf cestovní kanceláře či agentury věnoval pozornost nejdřív jednání o možných zakázkách se zástupci hostitelské společnosti, protože plavba byla rozhodně inspirativní. 21.3.2007 Eva Mráčková

  • 21.3.2007
  • Vladana Slámová

Klubový den 02/2007 - O výhodnějších poukázkách

Jako kdysi odzvonilo většině závodních jídelen, tak se později většina podniků přestala zabývat organizováním ROH zájezdů a dovolených. V obou případech to neznamená, že se zaměstnanci zřekli benefitů – jen si je mohou užívat podstatně volněji, a sice na základě poukázek. Jejich vydávání se okamžitě ujaly systémy, které vycítily příležitost a rozjely velký byznys. Zkušenosti si vzaly z Francie, až na to, že nasadily mnohonásobně vysoké „zaváděcí“ marže, které tak nějak zapomněly snížit, přestože po těch letech už za propagaci moc neutratí – aspoň ji není nijak vidět a ani není tak masivně potřeba.  Navíc právě nyní se českému hospodářství  daří, a tak podniky mají z čeho a proč přilepšovat svým zaměstnancům. Proto asociace cestovních kanceláří odmítly smlouvy navrhované poukázkovými systémy a v následných jednáních dosáhly snížení navrhovaných provizí na maximálně cca polovinu původně požadované hranice s tím, že i takto postavené provize (které samozřejmě jsou pro cestovní kanceláře s vyššími obraty dále snižovány na základě dvoustranných jednání) jsou poněkud nemravně vysoké a měly by být pro příští rok přehodnoceny. Na čemž se obě strany shodly, a to nezávisle na sobě se dvěma poukázkovými systémy: Sodexho a Ch?que Déjeuner. Memorandum se Sodexho bylo vyjednáno již vloni a konkrétní smlouva, kterou tento systém cestovním kancelářím nabídl, znamenala jisté rozčarování. Především v tom, že Sodexho nezohledňuje storna, takže cestovní kancelář musí zaplatit provizi i za poukázku, která pro cestovní kancelář znamenala víc práce než užitku. Jednání s Ch?que Déjeuner proběhla nedávno, a proto jejich výsledky představila ACK ČR svým členům na únorovém Klubovém dni. Ch?que Déjeuner v ČR působí již 12 let. V současné době nabízí 5 druhů poukázek, z toho 3 zajímavé pro CK/CA: poukázku „dovolená“ určenou na nákup domácího i zahraničního pobytu/zájezdu nositele vč. jeho rodinných příslušníků, poukázku Unišek plus určený pro dovolenou, sport, kulturu, zdravotní péči či vzdělání a poukázku Dárkový šek, určenou na nákup čehokoliv, dovolenou nevyjímaje. Pro zaměstnavatele mají všechny systémy poukázek tu výhodu, že se z těchto zaměstnaneckých benefitů neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění, zaměstnanec  ušetří i daň z příjmu.Z tohoto důvodu jsou poukázky využívané zvl. ve větších a bohatších podnicích (banky atp.) a mají rozhodně zvl. za hospodářské konjunktury růstový potenciál. Ch?que Déjeuner spolupracuje dnes se 400 CK/CA a má samozřejmě zájem na rozšíření portfolia. Cestovním kancelářím a agenturám nabízí služby za podobných podmínek jako byly dosaženy v memorandu se Sodexho, tj. že poukázka nebude použita na úhradu více než poloviny ceny zájezdu, přičemž provize by se měla pohybovat ve výši 7%. Přitom dle sdělení pí Bernauerové z Ch?que Déjeuner firmy zpravidla nečerpají ani celou zákonem povolenou výši 20.000 Kč/dovolená na zaměstnance, takže pro cestovní kancelář částka zaplacená klientem v Kč zpravidla převyšuje polovinu ceny cestovní smlouvy. Na rozdíl od Sodexho má Ch?que Déjeuner lepší přístup při stornu: vezme zpět poukázky bez účtování provize. V diskusi byla kritizována výše marže poukázkových systémů, která spolu s podmínkami (ručení za pravost poukázek atd.) vede touroperátory k tomu, že z prodeje vyšachují provizní prodejce. Činnost poukázkových systémů hradí v podstatě již odběratelé  poukázek, kteří platí 2-2,5%. Přitom provize vyžadovaná stejným systémem od CK ve Francii činí 1-2%. Pro incomingové členy byly na Klubovém dni připraveny čerstvé a velmi důležité novinky týkající se incomingu z Ruska, akreditace ruských partnerů a jejich dalšího osudu, stejně jako problémů některých ruských leteckých společností. Zajímavým objevem pro mnohé byla i sama hostitelská restaurace Austria poblíž Arbesova náměstí v Praze 5. Kdo tam nebyl, sotva uvěří, jak krásné historické sklepení tam skrývá víceúčelový sál vhodný k pořádání nejrůznějších prezentací i kulturních a incentivních akcí a ještě k tomu stejně velkou restauraci, kde dostanete nejnáročnější lahůdky i prosté škubánky s mákem. Před tím, co kuchyně předvedla cestovním kancelářím a agenturám, by zbledl závistí i nejeden pětihvězdičkový hotel. Když se spojí nápaditost a výtečná chuť, mohu dodat jen: to musíte okusit! 28.2.2007 Eva Mráčková

  • 28.2.2007
  • Lenka Čechurová

Klubový den 01/2007 - Jak přijít k fondům EU

Žijeme v přelomovém údobí. Od roku 2007 do roku 2013 dostane Česká republika od Evropské Unie nové fondy s trochu novými pravidly pro čerpání a jsou to peníze, o jakých se nám kdysi snad ani nesnilo. Teď jde jen o to, aby nezůstaly v poloze snů a nedosažitelných skutečností (či dosažitelných jen pro vyvolené). Aby mohly opravdu pomoci i v cestovním ruchu. Zároveň je ověřenou skutečností, že ačkoliv v cestovním ruchu bylo podáno víc žádostí než bylo možno uspokojit, přesto v pražském měšci ještě nějaké peníze na podporu rozvoje malých a středních podniků zbyly a bylo by škoda, aby  náš obor tuto šanci propásl. Proto Asociace cestovních kanceláří  České republiky pozvala na lednový Klubový den ty, kdo mají evropské fondy v kompetenci, respektive v náplni práce – pana Mgr.Lukáše Bumbálka z Odboru evropských fondů na ministerstvu místního rozvoje a paní Bc. Hanu Podubeckou, která se evropskými fondy zabývá na Magistrátu hl.m.Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj se může blýsknout velkými a potěšitelnými čísly včetně zvýšení míry spolufinancování z fondů z dosavadních 75% na 85%. Chybičkou na kráse je, že to všechno je zatím na papíře, překládaném Unii a že tedy první výzvy přiletí s vlaštovkami a naostro se ty další rozběhnou až po polovině roku. Pak, jak už s tím máme zkušenosti, nastane časový tlak na ty, kteří se chtějí hlásit, aby celou tu agendu zvládli za pár týdnů. Výzvy mají být zacíleny především na rozvoj infrastruktury, na kulturní a technické památky, komunikace hmotné i komunikační systémy, ale také na marketing atp. Cestovní kanceláře si tak budou moci  buď samy najít výzvu, která odpovídá jejich záměrům, nebo spolupracovat jako dodavatel části projektu kraje či obce. Samostatnou kapitolou je výchova + tvorba pracovních míst, kde jsou ještě nedočerpané prostředky i z minula.    O těch hovořila paní Podubecká a jako žena na svém místě to vzala zcela prakticky. Přítomným nabídla několik exemplářů Pokynů pro žadatele – a ty nejpodstatnější návody včetně praktických příkladů rovnou vysypala z rukávu. O tu nejdůležitější praktickou radu, která je sice triviální, ale tak často opomíjená, se podělíme: nikdo si nesmí představovat, že požádá o peníze na nějaký vzdušný zámek a až je dostane, tak začne konat. Úspěšným žadatelem o podporu může být subjekt, který má jasný podnikatelský záměr, má pro něj připraveno financování a chce jej uskutečnit Evropa neevropa. Podpora (která je vyplácena zásadně ex post) je pak vítaným bonusem a impulzem pro další aktivity.  Z papírování prý nemáme mít přespříliš velký strach. Paní Podubecká ujistila, že pokud podnikatel něco při podání žádosti opomene, bude vyzván, aby to do 10 dnů doplnil. Informovala, že další příležitost se právě naskýtá. Bezprostředně po Klubovém dni  MHMP vyhlašuje 2. kolo Výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro opatření 2.2.1. Zároveň vyhlašuje 4. kolo Výzvy k předkládání akcí v prvním Grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro opatření 2.2.1. Projekt musí být v minimální výši 834.000 Kč a vytvořit v rámci vymezených částí Prahy alespoň jedno pracovní místo alespoň na půlúvazek a udržet je nejméně 5 let. Kdo má něco takového za lubem, máte možnost odevzdat projekt do 30.3. t.r. s tím, že zrealizovat to musíte do 28.2.2008. Další výzva v úctyhodné částce 43 miliónů Kč bude vyhlášena ještě letos. A aby účastníci věděli, co se tím míní, uvedla paní Podubecká konkrétní příklady přímo na hostitelském hotelu, který arciť leží mimo vymezené území. Klubový den se konal v loni renovovaném hotelu Albion v Praze 5 – Jinonicích, který je mladším bratříčkem známého Top Hotelu Praha. Kdo tam přišel poprvé, byl překvapen, jak pěkný hotelový areál se tu nalézá. Rukopis vysokého standardu banketních služeb Top Hotelu měli účastníci Klubového dne možnost rozpoznat i na následném rautu v hotelové restauraci. 24.1.2007 Eva Mráčková

  • 24.1.2007
  • Lenka Čechurová
Hledání členů

Důležité upozornění: ACK ČR nesmí vstupovat do smluvního vztahu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří. Ten se řídí uzavřenou smlouvou o zájezdu. V případě, že nejste spokojeni s postupem cestovní kanceláře, je nutné se obrátit na správní orgán.

Kontakt

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz

 

Veletrhy

Přihlaste se na:

 Naše projekty:

ACK ČR- Pod křídly asociace

Hlavní mediální partneři: